ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#254482
เชิญสัมมนา มาตรฐานสารสนเทศทางการแพทย์เชิงปฏิบัติการ "Health Data Standards : Clinical Decision Support System" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ก.พ.2556 [15:11:59]
3096

#254481
ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษโดย คุณอิทธิพันธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ก.พ.2556 [15:08:14]
6788

#254480
แจ้งเปลี่ยนวันออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ก.พ.2556 [15:06:53]
7456

#254479
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ก.พ.2556 [15:05:48]
9677

#254478
เชิญร่วมสัมมนา พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ก.พ.2556 [15:04:47]
5967

#254477
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรวิทยาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์) แก้ไขครั้งที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 6 ก.พ.2556 [14:56:43]
7480

#254476
ขั้นตอนการยื่นเรื่องการสำเร็จการศึกษาผ่านเว๊ป ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 1 ก.พ.2556 [10:00:16]
1244

#254475
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกฟ้าใส ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 31 ม.ค.2556 [11:45:08]
2405

#254474
ขอเชิญอบรมเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 31 ม.ค.2556 [11:43:23]
1488

#254473
ขอเชิญอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trials 2013 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 31 ม.ค.2556 [11:42:30]
9682

#254472
ประกาศการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับพระทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 31 ม.ค.2556 [11:00:17]
8055

#254471
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของอินเดีย ปีการศึกษา 2013-2014 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 30 ม.ค.2556 [16:00:31]
6022

#254470
ขอแจ้งปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 30 ม.ค.2556 [15:58:57]
5059

#254469
ผลการพิจารณาแยกลุ่มตามเหตุจำเป็นในการขอลงทะเบียนหลังกำหนด ภาคการศึกษาที่ 2-2555 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 25 ม.ค.2556 [11:19:59]
3731

#254468
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดีฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 25 ม.ค.2556 [09:53:57]
8984

#254467
การใช้บัตรเข้า - ออก มหาวิทยาลัยอุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 25 ม.ค.2556 [09:50:57]
3027

#254466
แจ้งการทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 ม.ค.2556 [10:39:47]
9782

#254465
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 21 ม.ค.2556 [09:35:34]
4092

#254464
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯประจำปี พ.ศ.2556-2557 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 18 ม.ค.2556 [14:18:17]
1902

#254463
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Seventh Postgraduate Forum Health Systems and Policy for the ASEAN Economic Community : Shared Visions and Goals ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 17 ม.ค.2556 [09:50:52]
2561

#254462
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 ม.ค.2556 [17:58:55]
2162

#254461
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป(EXPERTS Project) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 ม.ค.2556 [14:42:43]
6818

#254460
แจ้งการทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic editon ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ม.ค.2556 [15:17:58]
4563

#254459
ขอความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ม.ค.2556 [10:59:39]
1101

#254458
แจ้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 11 ม.ค.2556 [13:47:58]
5579

#254457
ประกาศสำหรับ นศ. หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 ม.ค.2556 [09:03:00]
2819

#254456
กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปี 2554 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:21:52]
7902

#254455
ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถา การสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพกับประสิทธิภาพ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:20:39]
8387

#254454
ขอเชิญบริจาคปัจจัยสิ่งของ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:17:06]
6105

#254453
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:15:44]
6385

จำนวนข่าว  ::  1173  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 34 35 36 37 38 [39] 40 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]