ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256127
ประกาศรายชื่อหอพักแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และสามารถย้ายเข้าหอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป เพื่อกักตัวในมหาวิทยาลัยเตรียมเปิดเทอม สามารถรับกุญแจกับพ่อบ้าน ประจำหอพัก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 มิ.ย.2564 [14:57:38]
88

#222256126
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มิ.ย.2564 [16:26:38]
119

#222256125
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(กลุ่มงานพยาบาล-ขับรถฉุกเฉิน)และผู้ปฏิบัติงานเภสัช ... [ ข่าวสมัครงาน] 31 พ.ค.2564 [17:15:00]
94

#222256124
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2564 [16:57:10]
42

#222256123
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Microsoft word from Fillable ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ และUBU LMS online Exam ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2564 [10:54:51]
20

#222256122
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผูู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 พ.ค.2564 [20:38:27]
294

#222256121
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผูู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (กลุ่มงานคลังและพัสดุ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 พ.ค.2564 [20:31:41]
278

#222256119
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผูู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (งานรังสีการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 พ.ค.2564 [20:22:50]
186

#222256118
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 25 พ.ค.2564 [15:57:49]
141

#222256117
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 พ.ค.2564 [10:10:55]
626

#222256115
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ขยายเวลาการงดรับและส่งนักศึกษาผู้ฝึกอบรมและแพทย์ประจำบ้านในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 14 พ.ค.2564 [15:43:45]
331

#222256114
การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 14 พ.ค.2564 [15:35:36]
600

#222256112
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 14 พ.ค.2564 [15:31:41]
300

#222256111
แนวทางการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-สำหรับผู้กู้รายเก่า-เลื่อนชั้นปี- ( กยศ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 พ.ค.2564 [16:29:58]
862

#222256110
แนวทางการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่- ( กยศ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 พ.ค.2564 [16:29:23]
1641

#222256109
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 พ.ค.2564 [15:57:55]
853

#222256108
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 7 พ.ค.2564 [09:27:52]
984

#222256107
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(ฉบับที่ 2) : แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 พ.ค.2564 [09:48:32]
458

#222256106
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 2/2564 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 30 เม.ย.2564 [13:57:46]
410

#222256105
ของดรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้ขอศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 เม.ย.2564 [15:19:50]
612

#222256104
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 เม.ย.2564 [13:18:40]
859

#222256103
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (กลุ่มงานการพยาบาล-ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 28 เม.ย.2564 [11:15:38]
1164

#222256102
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 28 เม.ย.2564 [11:12:16]
945

#222256101
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) : แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 เม.ย.2564 [09:39:20]
684

#222256100
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (งานรังสีการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 เม.ย.2564 [15:44:07]
1328

#222256099
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 เม.ย.2564 [15:40:47]
641

#222256098
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (กลุ่มงานคลังและพัสดุ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 เม.ย.2564 [15:36:45]
900

#222256097
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 เม.ย.2564 [15:34:18]
1017

#222256096
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 เม.ย.2564 [15:02:54]
2192

#222256095
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ... [ ข่าวสมัครงาน] 16 เม.ย.2564 [14:55:30]
1049

จำนวนข่าว  ::  1354  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 1 [2] 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]