ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256977
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 29 ก.พ.2567 [10:05:46]
16

#222256974
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 29 ก.พ.2567 [10:02:56]
38

#222256973
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 28 ก.พ.2567 [21:52:46]
12

#222256972
การอบรมหลักสูตร "บุคลิภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [18:26:13]
3

#222256971
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย International Conference on Sports and Exercise Science in conjunction with Sport Management Association of Thailand ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [18:23:35]
1

#222256970
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [18:11:58]
1

#222256969
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 27 ก.พ.2567 [17:51:26]
18

#222256968
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [17:46:05]
2

#222256967
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของแพทยสภา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [17:40:36]
2

#222256966
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [17:33:17]
4

#222256965
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4 : Public Health Updates ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [17:28:31]
1

#222256964
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน Journal ได้ทำวิจัยเป็น Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 13 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 ก.พ.2567 [17:23:01]
2

#222256963
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 23 ก.พ.2567 [10:56:27]
18

#222256962
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 22 ก.พ.2567 [16:38:10]
57

#222256961
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 22 ก.พ.2567 [16:38:06]
21

#222256959
ขอซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหนือคำสั่งให้ออก เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปoi ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 21 ก.พ.2567 [18:56:11]
10

#222256958
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 21 ก.พ.2567 [16:18:23]
91

#222256957
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 20 ก.พ.2567 [13:50:50]
9

#222256956
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 ก.พ.2567 [17:25:50]
41

#222256955
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 ก.พ.2567 [17:25:46]
16

#222256953
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Adeno-Associated Viral Vector for Gene Therapy and Genome Editing" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:58:35]
9

#222256952
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง How to use Standardized patients in Health Science Education ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:54:04]
4

#222256951
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:49:19]
6

#222256950
ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:44:29]
4

#222256949
ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:40:03]
4

#222256948
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:33:44]
3

#222256947
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ก.พ.2567 [18:31:03]
2

#222256946
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 14 ก.พ.2567 [17:01:10]
68

#222256945
ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 14 ก.พ.2567 [13:41:09]
7

#222256944
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบริหารบุคคล) สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 ก.พ.2567 [15:58:25]
137

จำนวนข่าว  ::  2071  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]