ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222257065
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 3 -ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพลูแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [19:07:19]
2

#222257064
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [19:03:21]
0

#222257063
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:59:03]
0

#222257062
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27 (ICNB2024 & TNS27) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:44:13]
0

#222257061
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:32:45]
0

#222257060
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:28:41]
1

#222257059
ขอส่งประกาศแพทยสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:24:23]
0

#222257058
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 1 ปี) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 18 เม.ย.2567 [18:16:19]
1

#222257057
... [ ] 18 เม.ย.2567 [16:32:53]
0

#222257056
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดห้องปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 18 เม.ย.2567 [09:21:14]
10

#222257055
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 10 เม.ย.2567 [22:35:30]
3

#222257054
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชระเบียน) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 5 เม.ย.2567 [17:12:51]
257

#222257053
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 5 เม.ย.2567 [17:07:46]
16

#222257052
แนวทางการปฏิบัติในการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 เม.ย.2567 [14:27:09]
5

#222257051
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 เม.ย.2567 [12:37:16]
2

#222257050
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 เม.ย.2567 [12:33:11]
1

#222257049
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 เม.ย.2567 [12:32:43]
2

#222257048
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 2 เม.ย.2567 [15:33:30]
5

#222257047
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุ มุสิกา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 1 เม.ย.2567 [13:32:25]
2

#222257046
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 1 เม.ย.2567 [09:16:12]
3

#222257045
ประกาศการขยายเวลาการรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ ... [ ข่าวสมัครงาน] 30 มี.ค.2567 [07:56:18]
32

#222257044
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร รอบที่ 1/2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 มี.ค.2567 [17:24:05]
2

#222257043
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 กำหนดสอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 มี.ค.2567 [11:38:53]
52

#222257042
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 6 เมษายน 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 มี.ค.2567 [11:34:01]
15

#222257041
ปชส.โครงการ univie: summer school for International and European studies 2024 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 มี.ค.2567 [15:31:35]
10

#222257040
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และ Call for abstract ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 มี.ค.2567 [18:27:26]
7

#222257039
ขอเชิญร่วมสนับสนุนละครเวทีการกุศล "ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 มี.ค.2567 [18:14:24]
5

#222257038
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ AI & loTs Summit 2024 ครั้งที่ 6 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 มี.ค.2567 [17:28:23]
2

#222257037
ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 มี.ค.2567 [17:24:06]
2

#222257036
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 มี.ค.2567 [17:19:47]
4

จำนวนข่าว  ::  2157  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]