ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256482
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 8 ส.ค.2565 [14:24:39]
33

#222256481
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 4 ส.ค.2565 [10:13:48]
7

#222256480
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เตารีดระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 ส.ค.2565 [12:12:58]
0

#222256479
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอกาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 ส.ค.2565 [12:10:47]
1

#222256478
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 ส.ค.2565 [16:45:25]
25

#222256476
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 19 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ก.ค.2565 [16:39:54]
71

#222256475
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ก.ค.2565 [16:37:09]
70

#222256473
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25 ก.ค.2565 [18:11:09]
71

#222256472
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7 ก.ค.2565 [16:37:34]
156

#222256471
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6 ก.ค.2565 [18:29:32]
159

#222256470
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5 ก.ค.2565 [17:01:40]
156

#222256469
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 27 มิ.ย.2565 [10:41:38]
333

#222256468
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:25:19]
163

#222256467
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:24:43]
164

#222256466
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:23:58]
163

#222256465
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มิ.ย.2565 [16:29:49]
351

#222256464
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:18:28]
242

#222256462
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:13:56]
230

#222256461
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการไหลของกาศ (Airflow meter) จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:13:09]
229

#222256460
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2565 [17:20:00]
232

#222256459
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2565 [17:13:55]
230

#222256458
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 มิ.ย.2565 [16:54:55]
236

#222256456
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 มิ.ย.2565 [15:28:48]
477

#222256455
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 มิ.ย.2565 [14:50:45]
238

#222256454
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 6 มิ.ย.2565 [15:07:05]
461

#222256453
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 มิ.ย.2565 [17:15:55]
463

#222256452
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2 มิ.ย.2565 [16:13:45]
241

#222256451
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราช ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มิ.ย.2565 [15:52:28]
508

#222256450
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มิ.ย.2565 [15:50:47]
503

#222256449
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Medical English activities ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 26 พ.ค.2565 [15:15:36]
436

จำนวนข่าว  ::  1644  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]