ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256625
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 19 มีนาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มี.ค.2566 [16:25:51]
8

#222256624
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 17 มี.ค.2566 [12:57:37]
4

#222256622
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักงาน ... [ ข่าวสมัครงาน] 8 มี.ค.2566 [12:58:16]
53

#222256621
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการประเมินการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 มี.ค.2566 [16:09:13]
4

#222256620
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 มี.ค.2566 [16:08:15]
4

#222256619
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 มี.ค.2566 [16:07:30]
2

#222256618
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทฟัน จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 มี.ค.2566 [16:06:28]
2

#222256617
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1 มี.ค.2566 [14:16:34]
2

#222256616
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นตรวจทวารหนัก จำนวน 2 ตัว ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1 มี.ค.2566 [14:14:18]
11

#222256615
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รถสามล้อเครื่อง (ซาเล้ง) จำนวน 1 คัน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1 มี.ค.2566 [14:12:09]
0

#222256614
... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 1 มี.ค.2566 [14:11:10]
21

#222256613
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอกาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1 มี.ค.2566 [14:09:55]
2

#222256612
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 ก.พ.2566 [17:00:13]
4

#222256611
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 ระบบ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 ก.พ.2566 [16:57:13]
2

#222256609
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 ก.พ.2566 [11:04:37]
59

#222256608
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 26 กพ.66 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 24 ก.พ.2566 [10:29:54]
35

#222256607
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 ก.พ.2566 [12:51:15]
193

#222256606
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 17 ก.พ.2566 [15:41:00]
232

#222256605
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 16 ก.พ.2566 [13:19:29]
206

#222256604
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 16 ก.พ.2566 [12:42:00]
48

#222256603
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.พ.2566 [17:33:23]
68

#222256602
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรืและการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 14 ก.พ.2566 [13:28:48]
151

#222256600
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ก.พ.2566 [15:39:41]
8

#222256599
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รถเข็นช็อปปิ้ง จำนวน 4 คัน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ก.พ.2566 [15:38:57]
9

#222256598
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัสกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 ก.พ.2566 [15:38:32]
47

#222256597
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้สแตนเลส 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ก.พ.2566 [15:38:23]
6

#222256596
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ก.พ.2566 [15:37:29]
13

#222256595
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อฝึกประสบการณ์ทางคลินิกภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 ก.พ.2566 [17:40:12]
63

#222256594
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 ก.พ.2566 [11:21:02]
4

#222256593
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบเชาวน์ปัญญาสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 ก.พ.2566 [11:20:25]
4

จำนวนข่าว  ::  1767  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]