ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256163
ประกาศจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก เดือน ก.ค.-ก.ย.2564 ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 18 มิ.ย.2564 [14:33:54]
2

#222256162
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มิ.ย.2564 [10:47:59]
6

#222256161
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:28:18]
10

#222256160
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:27:12]
10

#222256159
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:26:32]
6

#222256158
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:25:36]
6

#222256157
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:24:50]
2

#222256156
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [15:23:03]
2

#222256155
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2564 [14:51:12]
2

#222256154
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2564 [16:18:15]
4

#222256153
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 มิ.ย.2564 [16:10:32]
5

#222256152
แบบรูปงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2564 [16:05:03]
5

#222256151
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 มิ.ย.2564 [16:03:47]
5

#222256150
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดขี้นกบนดาดฟ้า ชั้น 4 และห้องมุมชั้น 3 ทั้ง 4 ห้อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2564 [16:00:35]
1

#222256149
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 11 มิ.ย.2564 [16:42:43]
75

#222256148
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงนบริหารปฏิบัติงาน (งานรังสีการแพทย์) ... [ ข่าวสมัครงาน] 11 มิ.ย.2564 [16:06:59]
39

#222256147
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:24:21]
5

#222256146
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย IP Phone (Internet Protocol Phone) ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:20:29]
4

#222256145
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE (L๒ Switch) ขนาด 24 ช่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:17:47]
4

#222256144
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:15:18]
4

#222256143
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:12:47]
3

#222256142
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:09:56]
3

#222256141
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:03:58]
2

#222256140
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ไมโครโฟนไร้สาย UHF ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 มิ.ย.2564 [14:02:15]
3

#222256133
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 มิ.ย.2564 [09:36:53]
10

#222256132
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 9 มิ.ย.2564 [09:19:28]
45

#222256131
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 7 มิ.ย.2564 [16:03:52]
126

#222256130
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (กลุ่มงานการพยาบาล - ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 4 มิ.ย.2564 [16:50:10]
139

#222256129
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (งานคลังและพัสดุ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(เพิ่มเติม) ... [ ข่าวสมัครงาน] 4 มิ.ย.2564 [16:47:19]
136

#222256128
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 4 มิ.ย.2564 [16:45:28]
55

จำนวนข่าว  ::  1354  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]