ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256508
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ... [ ข่าวสมัครงาน] 3 ต.ค.2565 [18:11:09]
47

#222256507
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ ... [ ข่าวสมัครงาน] 29 ก.ย.2565 [17:02:47]
183

#222256506
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ละ ... [ ข่าวสมัครงาน] 27 ก.ย.2565 [14:19:55]
173

#222256503
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณรสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณรสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 ก.ย.2565 [11:29:43]
167

#222256502
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ... [ ข่าวสมัครงาน] 20 ก.ย.2565 [17:28:57]
146

#222256501
... [ ] 16 ก.ย.2565 [14:13:24]
9

#222256500
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2565 Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ประจำปี 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 ก.ย.2565 [14:03:43]
54

#222256499
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 ก.ย.2565 [14:02:11]
40

#222256498
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนัก ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.ย.2565 [11:28:44]
210

#222256497
ประกาศจัดซื้อ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 ก.ย.2565 [17:30:12]
27

#222256496
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6 ก.ย.2565 [11:06:26]
23

#222256495
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 29 ส.ค.2565 [17:42:52]
245

#222256494
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกุล่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 ส.ค.2565 [17:53:09]
200

#222256493
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 ส.ค.2565 [12:35:41]
610

#222256488
... [ ] 22 ส.ค.2565 [17:33:23]
512

#222256485
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 22 ส.ค.2565 [17:32:52]
1092

#222256484
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกวนผสมสารเคมี (คลอรีน) ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 ส.ค.2565 [15:59:59]
596

#222256483
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 ส.ค.2565 [12:49:08]
586

#222256482
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 8 ส.ค.2565 [14:24:39]
1554

#222256481
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 4 ส.ค.2565 [10:13:48]
1305

#222256480
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เตารีดระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 ส.ค.2565 [12:12:58]
635

#222256479
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอกาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3 ส.ค.2565 [12:10:47]
626

#222256478
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 ส.ค.2565 [16:45:25]
1359

#222256476
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 19 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ก.ค.2565 [16:39:54]
697

#222256475
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ก.ค.2565 [16:37:09]
689

#222256473
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25 ก.ค.2565 [18:11:09]
689

#222256472
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7 ก.ค.2565 [16:37:34]
781

#222256471
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6 ก.ค.2565 [18:29:32]
789

#222256470
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5 ก.ค.2565 [17:01:40]
782

#222256469
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 27 มิ.ย.2565 [10:41:38]
1615

จำนวนข่าว  ::  1662  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]