ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   ค้นหากิจกรรม
 
   1 . คณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7 ตุลาคม 65 [14:56:36] ( 1 )

   2 . มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 30 กันยายน 65 [15:47:56] ( 27 )

   3 . งานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 23 กันยายน 65 [17:24:50] ( 53 )

   4 . ประชุมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและ... 15 กันยายน 65 [17:07:46] ( 38 )

   5 . การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ CMP KM FAIR 2022 12 กันยายน 65 [14:17:54] ( 34 )

   6 . การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นที่ 2 12 กันยายน 65 [14:10:49] ( 28 )

   7 . การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัธกิจ และผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยฯ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ... 5 กันยายน 65 [12:10:49] ( 65 )

   8 . การอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับหน่วยงาน ด้านการให้บริการ 29 สิงหาคม 65 [14:00:34] ( 43 )

   9 . การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูยุค new normal 29 สิงหาคม 65 [13:56:21] ( 34 )

   10 . การจัดการความรู้ KM เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเกษียณหนังสือออนไลน์ 29 สิงหาคม 65 [13:54:11] ( 57 )

   11 . การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 24 สิงหาคม 65 [12:13:55] ( 60 )

   12 . การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)ครั้งที่ 3 / 2565 17 สิงหาคม 65 [15:42:33] ( 38 )

   13 . การรับมอบนวัตกรรมเตียงต้นแบบ ผู้ป่วยติดเตียง ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 สิงหาคม 65 [15:39:31] ( 52 )

   14 . การอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กรกฎาคม 65 [14:37:21] ( 85 )

   15 . ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลโพธิ์ใหญ่ 18 กรกฎาคม 65 [14:39:04] ( 54 )

   16 . การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2565 7 กรกฎาคม 65 [16:23:46] ( 69 )

   17 . การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 6 กรกฎาคม 65 [11:44:17] ( 88 )

   18 . งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 65 [12:41:40] ( 115 )

   19 . การประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 / 2565 15 มิถุนายน 65 [10:00:02] ( 69 )

   20 . งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิถุนายน 65 [15:42:25] ( 106 )

   21 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1 มิถุนายน 65 [13:55:32] ( 79 )

   22 . การบรรยายแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1 มิถุนายน 65 [12:27:44] ( 83 )

   23 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร หลักสูตร สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 27 พฤษภาคม 65 [15:26:31] ( 63 )

   24 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 24 พฤษภาคม 65 [16:49:16] ( 80 )

   25 . งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 23 พฤษภาคม 65 [11:30:56] ( 102 )

   26 . การอบรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 พฤษภาคม 65 [15:43:31] ( 142 )

   27 . Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 9 พฤษภาคม 65 [15:13:42] ( 125 )

   28 . ภาพกิจกรรมสื่อสารองค์กร OCN Road Show 2022 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3 พฤษภาคม 65 [17:04:48] ( 83 )

   29 . มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้นบริบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 1 พฤษภาคม 65 [09:18:09] ( 84 )

   30 . การสัมมนาเรื่อง อนาคตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Where do we want to go ? How can we go there successfully 5 เมษายน 65 [11:36:53] ( 135 )