โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   541 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ฆ้องดังสุขภาพดี" (Part I) 27 กรกฎาคม 52 [09:57:48] ( 7045 )

   542 . นักศึกษาวท.บ(สาธารณสุขศาสตร์)ศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 14 กรกฎาคม 52 [09:59:46] ( 7045 )

   543 . พิธีไหว้ครูและมอบโล่ห์เกียรติคุณ จาดแพทยสภา 23 มิถุนายน 52 [13:38:42] ( 7047 )

   544 . นักศึกษา สาขา สาธารณสุขศาสตร์ ปี 3 ดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก 23 มิถุนายน 52 [13:27:35] ( 7045 )

   545 . การเรียนการสอนรายวิชาโภชนศาสตร์ 23 มิถุนายน 52 [13:18:46] ( 7045 )

   546 . พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2552 8 มิถุนายน 52 [16:30:48] ( 7054 )

   547 . โครงการบริการวิชาการ แพทยศาสตร์สู่สังคม ณ อบต.คูเมือง 1 มิถุนายน 52 [16:23:55] ( 7045 )

   548 . โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ วัดหนองป่าพง 1 มิถุนายน 52 [15:47:20] ( 7045 )

   549 . โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและดรรชนีมวลกายในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคอ้วน ณ วัดบ้านแขม ต.เมืองศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 1 มิถุนายน 52 [09:18:14] ( 7050 )

   550 . ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มรายวิชา 28 พฤษภาคม 52 [14:30:56] ( 7045 )

   551 . ปฐมนิเทศนึกศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 28 พฤษภาคม 52 [14:13:43] ( 7045 )

   552 . ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิตฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่เด็กนักเรียนปฐมวัย 25 พฤษภาคม 52 [11:12:19] ( 7047 )

   553 . ปฐมนิเทศนึกศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2552 14 พฤษภาคม 52 [13:38:00] ( 7045 )

   554 . โครงการแรกพบ สพท. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 52 [13:24:22] ( 7046 )

   555 . อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนยุทธศาสตร์และการกระจายตัวบ่งชี้รายบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 24 เมษายน 52 [10:35:57] ( 7045 )

   556 . ศึกษาวิจัยภาวะโภชนาการและหนอนพยาธิในเด็กก่อนปฐมวัย จ.อุบลราชธานี 24 เมษายน 52 [10:27:53] ( 7047 )

   557 . คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิตฯ เข้าเยี่ยมเยือนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 23 เมษายน 52 [14:26:07] ( 7045 )

   558 . ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย วิจัยเกี่ยวกับสภาวะการติดเชื้อหนอนพยาธิในเด็กปฐมวัย ตามพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำโขง ไทย-ลาว 23 เมษายน 52 [14:12:22] ( 7045 )

   559 . ประชุม ชี้แจง กำหนดการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551 3 เมษายน 52 [14:20:11] ( 7053 )

   560 . ประชุม "การสร้างเสริมสุขภาพ" โดยวิทยากร : นายแพทย์สุพจน์ ฉัตรทินกร 3 เมษายน 52 [11:16:18] ( 7110 )

   561 . โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 3 เมษายน 52 [09:26:40] ( 7045 )

   562 . โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 3 เมษายน 52 [09:17:20] ( 7045 )

   563 . การเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตของโรงพยาบาลศรสะเกษ 20 มีนาคม 52 [19:04:52] ( 7101 )

   564 . ประชุมเตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 มีนาคม 52 [08:54:38] ( 7094 )

   565 . นศ.แพทย์ปี 2 ศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 17 มีนาคม 52 [12:04:59] ( 7045 )

   566 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดโครงการศูนย์ฯเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 9 มีนาคม 52 [16:00:15] ( 7045 )

   567 . นิทรรศการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ณ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2552 9 มีนาคม 52 [15:48:39] ( 7045 )

   568 . วิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับ pre-clinic โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 (รุ่นแรก) 9 มีนาคม 52 [15:37:41] ( 7045 )

   569 . ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพและสารสนเทศ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 มีนาคม 52 [09:24:48] ( 7052 )

   570 . 9 มีนาคม 52 [09:05:10] ( 7045 )