โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   511 . โครงการสร้างเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.หัวเรือ จ.อุบลฯ (ภาค ๒) 19 พฤษภาคม 53 [14:30:06] ( 7045 )

   512 . โครงการสร้างเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.หัวเรือ จ.อุบลฯ 19 พฤษภาคม 53 [14:23:47] ( 7045 )

   513 . ประชุม อบรมวิธีการกรอกรายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online 20 เมษายน 53 [14:26:05] ( 7045 )

   514 . ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 19 เมษายน 53 [09:59:11] ( 7046 )

   515 . ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 19 เมษายน 53 [09:59:08] ( 7045 )

   516 . ประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยฯ 19 เมษายน 53 [09:54:49] ( 7045 )

   517 . นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ปี 3 ศึกษาดูงานหลุมฝังกลบเทศบาลเมืองวารินชำราบ 3 กุมภาพันธ์ 53 [09:03:34] ( 7062 )

   518 . งานปีใหม่และเชื่อมความสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 มกราคม 53 [15:03:01] ( 7046 )

   519 . พิธีเปิดตึกเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหลังใหม่ 28 มกราคม 53 [14:51:22] ( 7045 )

   520 . ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน 22 ธันวาคม 52 [16:33:36] ( 7045 )

   521 . นศ.สบ.รุ่น 2 ศึกษาดูงานที่ จ.พิษณุโลก 11 ธันวาคม 52 [07:10:57] ( 7045 )

   522 . กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน นศ.วทบ.ปีที่ 4 10 ธันวาคม 52 [11:55:59] ( 7046 )

   523 . การประกวดแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ 26 พฤศจิกายน 52 [06:54:13] ( 7049 )

   524 . นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ปี 4 ศึกษาดูงาน 26 พฤศจิกายน 52 [06:34:49] ( 7052 )

   525 . สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (เขตพื้นที่บริการ) 23 พฤศจิกายน 52 [14:05:04] ( 7045 )

   526 . กีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 ตุลาคม 52 [10:32:55] ( 7047 )

   527 . ค่ายม.อุบลวิชาการเยี่ยมชมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ตุลาคม 52 [09:21:12] ( 7045 )

   528 . กิจกรรมออกชุมชนรณรงค์ป้องกันโรค 15 ตุลาคม 52 [12:56:22] ( 7045 )

   529 . โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 7 กันยายน 52 [10:01:55] ( 7052 )

   530 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่อาจารย์ใหญ่ปี2552_IV 7 กันยายน 52 [09:44:12] ( 7046 )

   531 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่อาจารย์ใหญ่ปี2552_III 7 กันยายน 52 [09:43:29] ( 7047 )

   532 . คณบดีเยี่ยมโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ 7 กันยายน 52 [09:31:02] ( 7045 )

   533 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่อาจารย์ใหญ่ปี2552_II 5 กันยายน 52 [17:24:24] ( 7045 )

   534 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่อาจารย์ใหญ่ปี2552_I 5 กันยายน 52 [17:16:33] ( 7046 )

   535 . คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 27 สิงหาคม 52 [13:28:56] ( 7046 )

   536 . ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 เข้าเยี่ยมพบปะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วันที่ 19 ส.ค.2552 24 สิงหาคม 52 [15:31:21] ( 7045 )

   537 . นักศึกษา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ปี 4 ร่วมจัดงานสัมมนา ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 20 สิงหาคม 52 [09:23:02] ( 7059 )

   538 . เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 สิงหาคม 52 [09:19:51] ( 7045 )

   539 . กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2552 30 กรกฎาคม 52 [08:48:26] ( 7045 )

   540 . โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ฆ้องดังสุขภาพดี" (Part II) 27 กรกฎาคม 52 [09:58:41] ( 7050 )