โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   481 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 54 [08:41:34] ( 7052 )

   482 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 54 [08:21:38] ( 7047 )

   483 . ชมรมวิชาการเยี่ยมชมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 20 ตุลาคม 54 [09:49:22] ( 7047 )

   484 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันที่สอง) 10 ตุลาคม 54 [10:11:12] ( 7050 )

   485 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันแรก) 10 ตุลาคม 54 [10:08:39] ( 7049 )

   486 . ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔ 18 กันยายน 54 [09:18:37] ( 7048 )

   487 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ ป 1 กันยายน 54 [18:04:45] ( 7049 )

   488 . ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน วิชาอนามัยครอบครัว 19 สิงหาคม 54 [10:45:34] ( 7049 )

   489 . QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 18 สิงหาคม 54 [15:35:52] ( 7050 )

   490 . สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 สู่หน่วยงานและโรงพยาบาลหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 54 [16:01:14] ( 7066 )

   491 . QA-กรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกา 2553 เข้าเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3 สิงหาคม 54 [11:25:47] ( 7064 )

   492 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 1 สิงหาคม 54 [16:55:24] ( 7102 )

   493 . นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ 8 กรกฎาคม 54 [15:42:24] ( 7048 )

   494 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 มิถุนายน 54 [16:12:55] ( 7046 )

   495 . บรรยากาศงานเฟรชชี่ไนต์ 28 มิถุนายน 54 [15:55:41] ( 7047 )

   496 . ประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ 28 มิถุนายน 54 [15:48:59] ( 7050 )

   497 . บรรยากาศการเรียนการสอน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 28 มิถุนายน 54 [15:22:33] ( 7059 )

   498 . ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ตึก EN6 24 มิถุนายน 54 [10:14:19] ( 7047 )

   499 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554 22 มิถุนายน 54 [15:12:41] ( 7076 )

   500 . นักศึกษาและคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:17:49] ( 7060 )

   501 . พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [10:06:07] ( 7048 )

   502 . ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:00:08] ( 7047 )

   503 . ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [09:52:41] ( 7053 )

   504 . นักศึกษาแสดงมุทิตาจิตต่อร่างอาจารย์ใหญ่ 14 มิถุนายน 54 [09:45:58] ( 7049 )

   505 . การประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปี 2554 14 มิถุนายน 54 [09:40:24] ( 7047 )

   506 . สัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 14 มิถุนายน 54 [09:35:03] ( 7047 )

   507 . ผลการคัดเลือกผู้นำต้นแบบสุขภาพดี และผู้นำต้นแบบประพฤติดี 7 มิถุนายน 54 [05:44:09] ( 7078 )

   508 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 -31 พ.ค.2554 2 มิถุนายน 54 [15:55:09] ( 7067 )

   509 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 23 พ.ค.2554 26 พฤษภาคม 54 [09:24:30] ( 7048 )

   510 . QA-อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 9 พฤษภาคม 54 [17:59:33] ( 7047 )