โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   481 . งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัตรแก่บัณฑิต ปี 2553 21 ธันวาคม 53 [16:19:34] ( 7046 )

   482 . ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 21 ธันวาคม 53 [13:25:20] ( 7047 )

   483 . โครงการอบรม "ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004" วันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 16 ธันวาคม 53 [13:01:19] ( 7093 )

   484 . กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ นครนายก 25 พฤศจิกายน 53 [13:14:40] ( 7062 )

   485 . โครงการอบรมธรรมะ โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ 12 พฤศจิกายน 53 [11:00:57] ( 7046 )

   486 . 12 พฤศจิกายน 53 [10:59:48] ( 7046 )

   487 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมองเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 พฤศจิกายน 53 [10:49:37] ( 7046 )

   488 . คณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงานการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานระบาดวิทยา 11 พฤศจิกายน 53 [10:49:56] ( 7046 )

   489 . ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 53 [13:58:20] ( 7093 )

   490 . ประเพณีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2553 23 กันยายน 53 [09:55:42] ( 7046 )

   491 . ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553 17 กันยายน 53 [11:08:38] ( 7049 )

   492 . Schedule Traning Topic Measurement and assessment 11-12 September 2010 15 กันยายน 53 [11:57:23] ( 7045 )

   493 . "นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์ค (ไทยแลนด์) บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด และบริษัท ปภพ จำกัด" 9 กันยายน 53 [11:46:41] ( 7056 )

   494 . กิจกรรม Day Care ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 6 กันยายน 53 [16:40:46] ( 7045 )

   495 . CMP Big Cleaning Day 6 กันยายน 53 [16:31:28] ( 7045 )

   496 . อบรมธรรมะ ชำระจิตใจ 6 กันยายน 53 [16:20:57] ( 7045 )

   497 . นักศึกษา สาขาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ดูงานโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 6 กันยายน 53 [16:12:42] ( 7045 )

   498 . นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานการประปาส่วนภูมิภาค และ บ.วงษ์พาณิชย์ สาขา จ.อุบลฯ 31 สิงหาคม 53 [15:26:28] ( 7055 )

   499 . นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และคลังน้ำมัน ปตท. จ.อุบลราชธานี 30 สิงหาคม 53 [11:21:47] ( 7047 )

   500 . Training Topic " Teaching and Learning Methods" ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 30 สิงหาคม 53 [10:10:06] ( 7926 )

   501 . นักศึกษา สาขาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ดูงานศูนย์อนามัยที่ 7 24 สิงหาคม 53 [14:40:47] ( 7059 )

   502 . นักศึกษา สาขาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ดูงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง 24 สิงหาคม 53 [14:34:12] ( 7045 )

   503 . โครงการเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ งานวันวิทยาศาสตร์ 24 สิงหาคม 53 [14:22:10] ( 7045 )

   504 . องคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 สิงหาคม 53 [09:38:39] ( 7045 )

   505 . “นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขา วิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัทก้าวหน้าไก่สด จำกัด และ บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด อ.วาริ 21 กรกฎาคม 53 [15:15:37] ( 7064 )

   506 . ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต วันที่ 20 ก.ค.2553 21 กรกฎาคม 53 [10:29:47] ( 7045 )

   507 . นศ.วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด และที่ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 15 กรกฎาคม 53 [08:25:34] ( 7072 )

   508 . เข้ารับฟังการตรวจประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย 6 กรกฎาคม 53 [14:51:33] ( 7045 )

   509 . นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ไหว้ครู ณ โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย 6 กรกฎาคม 53 [14:31:18] ( 7045 )

   510 . ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 24-25 มิ.ย.2553 6 กรกฎาคม 53 [11:46:52] ( 7045 )