โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   451 . ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน วิชาอนามัยครอบครัว 19 สิงหาคม 54 [10:45:34] ( 7046 )

   452 . QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 18 สิงหาคม 54 [15:35:52] ( 7046 )

   453 . สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 สู่หน่วยงานและโรงพยาบาลหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 54 [16:01:14] ( 7063 )

   454 . QA-กรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกา 2553 เข้าเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3 สิงหาคม 54 [11:25:47] ( 7051 )

   455 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 1 สิงหาคม 54 [16:55:24] ( 7078 )

   456 . นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ 8 กรกฎาคม 54 [15:42:24] ( 7048 )

   457 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 มิถุนายน 54 [16:12:55] ( 7046 )

   458 . บรรยากาศงานเฟรชชี่ไนต์ 28 มิถุนายน 54 [15:55:41] ( 7047 )

   459 . ประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ 28 มิถุนายน 54 [15:48:59] ( 7050 )

   460 . บรรยากาศการเรียนการสอน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 28 มิถุนายน 54 [15:22:33] ( 7055 )

   461 . ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ตึก EN6 24 มิถุนายน 54 [10:14:19] ( 7047 )

   462 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554 22 มิถุนายน 54 [15:12:41] ( 7062 )

   463 . นักศึกษาและคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:17:49] ( 7051 )

   464 . พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [10:06:07] ( 7048 )

   465 . ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:00:08] ( 7047 )

   466 . ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [09:52:41] ( 7049 )

   467 . นักศึกษาแสดงมุทิตาจิตต่อร่างอาจารย์ใหญ่ 14 มิถุนายน 54 [09:45:58] ( 7047 )

   468 . การประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปี 2554 14 มิถุนายน 54 [09:40:24] ( 7046 )

   469 . สัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 14 มิถุนายน 54 [09:35:03] ( 7047 )

   470 . ผลการคัดเลือกผู้นำต้นแบบสุขภาพดี และผู้นำต้นแบบประพฤติดี 7 มิถุนายน 54 [05:44:09] ( 7064 )

   471 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 -31 พ.ค.2554 2 มิถุนายน 54 [15:55:09] ( 7058 )

   472 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 23 พ.ค.2554 26 พฤษภาคม 54 [09:24:30] ( 7048 )

   473 . QA-อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 9 พฤษภาคม 54 [17:59:33] ( 7047 )

   474 . ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย ครั้งที่1/2554 25 มีนาคม 54 [15:28:23] ( 7047 )

   475 . ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2554 25 กุมภาพันธ์ 54 [15:11:01] ( 7047 )

   476 . ประชุม กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามSAR ของกลุ่มสำนนักงานคณบดี 23 กุมภาพันธ์ 54 [12:37:41] ( 7047 )

   477 . นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ 8 กุมภาพันธ์ 54 [15:44:24] ( 7048 )

   478 . อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้านิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 7 กุมภาพันธ์ 54 [10:54:15] ( 7047 )

   479 . นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 25 มกราคม 54 [15:43:24] ( 7047 )

   480 . คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมกิจกรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ 22 ธันวาคม 53 [12:12:02] ( 7047 )