โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   451 . นักศึกษาและคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:17:49] ( 7049 )

   452 . พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [10:06:07] ( 7046 )

   453 . ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:00:08] ( 7045 )

   454 . ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [09:52:41] ( 7046 )

   455 . นักศึกษาแสดงมุทิตาจิตต่อร่างอาจารย์ใหญ่ 14 มิถุนายน 54 [09:45:58] ( 7045 )

   456 . การประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปี 2554 14 มิถุนายน 54 [09:40:24] ( 7045 )

   457 . สัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 14 มิถุนายน 54 [09:35:03] ( 7045 )

   458 . ผลการคัดเลือกผู้นำต้นแบบสุขภาพดี และผู้นำต้นแบบประพฤติดี 7 มิถุนายน 54 [05:44:09] ( 7056 )

   459 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 -31 พ.ค.2554 2 มิถุนายน 54 [15:55:09] ( 7054 )

   460 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 23 พ.ค.2554 26 พฤษภาคม 54 [09:24:30] ( 7046 )

   461 . QA-อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 9 พฤษภาคม 54 [17:59:33] ( 7045 )

   462 . ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย ครั้งที่1/2554 25 มีนาคม 54 [15:28:23] ( 7045 )

   463 . ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2554 25 กุมภาพันธ์ 54 [15:11:01] ( 7045 )

   464 . ประชุม กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามSAR ของกลุ่มสำนนักงานคณบดี 23 กุมภาพันธ์ 54 [12:37:41] ( 7045 )

   465 . นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ 8 กุมภาพันธ์ 54 [15:44:24] ( 7046 )

   466 . อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้านิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 7 กุมภาพันธ์ 54 [10:54:15] ( 7045 )

   467 . นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 25 มกราคม 54 [15:43:24] ( 7045 )

   468 . คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมกิจกรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ 22 ธันวาคม 53 [12:12:02] ( 7045 )

   469 . การเรียนการสอน รายวิชา การควบคุมและป้องกันอัคคีภัย 22 ธันวาคม 53 [10:39:10] ( 7045 )

   470 . บัณฑิตพบน้องและถ่ายภาพหมู่หน้าวิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ธันวาคม 53 [16:25:36] ( 7045 )

   471 . งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัตรแก่บัณฑิต ปี 2553 21 ธันวาคม 53 [16:19:34] ( 7045 )

   472 . ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 21 ธันวาคม 53 [13:25:20] ( 7045 )

   473 . โครงการอบรม "ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004" วันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 16 ธันวาคม 53 [13:01:19] ( 7082 )

   474 . กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ นครนายก 25 พฤศจิกายน 53 [13:14:40] ( 7059 )

   475 . โครงการอบรมธรรมะ โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ 12 พฤศจิกายน 53 [11:00:57] ( 7045 )

   476 . 12 พฤศจิกายน 53 [10:59:48] ( 7045 )

   477 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมองเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 พฤศจิกายน 53 [10:49:37] ( 7045 )

   478 . คณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงานการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานระบาดวิทยา 11 พฤศจิกายน 53 [10:49:56] ( 7045 )

   479 . ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 53 [13:58:20] ( 7073 )

   480 . ประเพณีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2553 23 กันยายน 53 [09:55:42] ( 7045 )