โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   451 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 9 มี.ค.2555 12 มีนาคม 55 [16:12:50] ( 7048 )

   452 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part II 10 มกราคม 55 [15:52:56] ( 7048 )

   453 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part I 10 มกราคม 55 [15:44:21] ( 7047 )

   454 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 2 10 มกราคม 55 [15:35:39] ( 7048 )

   455 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 1 10 มกราคม 55 [15:24:18] ( 7047 )

   456 . พิธีซ้อมและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2554 5 มกราคม 55 [09:41:38] ( 7049 )

   457 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร วิทยาลัยฯ ในองค์ประกอบที่ 2 ,3 ,4 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 13 ธันวาคม 54 [13:36:35] ( 7093 )

   458 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมลายทอง วันที่ 12-13 พ.ย 2554 14 พฤศจิกายน 54 [14:06:01] ( 7046 )

   459 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร กลุ่มสำนักงานคณบดี วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 14 พฤศจิกายน 54 [13:31:14] ( 7048 )

   460 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 54 [08:41:34] ( 7049 )

   461 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 54 [08:21:38] ( 7047 )

   462 . ชมรมวิชาการเยี่ยมชมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 20 ตุลาคม 54 [09:49:22] ( 7047 )

   463 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันที่สอง) 10 ตุลาคม 54 [10:11:12] ( 7050 )

   464 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันแรก) 10 ตุลาคม 54 [10:08:39] ( 7047 )

   465 . ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔ 18 กันยายน 54 [09:18:37] ( 7048 )

   466 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ ป 1 กันยายน 54 [18:04:45] ( 7047 )

   467 . ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน วิชาอนามัยครอบครัว 19 สิงหาคม 54 [10:45:34] ( 7048 )

   468 . QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 18 สิงหาคม 54 [15:35:52] ( 7047 )

   469 . สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 สู่หน่วยงานและโรงพยาบาลหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 54 [16:01:14] ( 7065 )

   470 . QA-กรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกา 2553 เข้าเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3 สิงหาคม 54 [11:25:47] ( 7056 )

   471 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 1 สิงหาคม 54 [16:55:24] ( 7083 )

   472 . นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ 8 กรกฎาคม 54 [15:42:24] ( 7048 )

   473 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 มิถุนายน 54 [16:12:55] ( 7046 )

   474 . บรรยากาศงานเฟรชชี่ไนต์ 28 มิถุนายน 54 [15:55:41] ( 7047 )

   475 . ประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ 28 มิถุนายน 54 [15:48:59] ( 7050 )

   476 . บรรยากาศการเรียนการสอน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 28 มิถุนายน 54 [15:22:33] ( 7057 )

   477 . ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ตึก EN6 24 มิถุนายน 54 [10:14:19] ( 7047 )

   478 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554 22 มิถุนายน 54 [15:12:41] ( 7067 )

   479 . นักศึกษาและคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 14 มิถุนายน 54 [10:17:49] ( 7056 )

   480 . พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 14 มิถุนายน 54 [10:06:07] ( 7048 )