โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   421 . ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 24 กรกฎาคม 55 [15:12:41] ( 7048 )

   422 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์บริจาครถ Ambulance พร้อมอุปกรณ์ภายในให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 55 [15:14:15] ( 7051 )

   423 . QA-ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 27 มิถุนายน 55 [16:04:02] ( 7075 )

   424 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 1 มิถุนายน 55 [18:40:13] ( 7051 )

   425 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 14-15 พ.ค.2555 18 พฤษภาคม 55 [15:15:43] ( 7057 )

   426 . ประฃุมแผนกลยุทย์ ด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ บุคลากรและการเงิน ณ โรงแรมฮองอันยาลาย ประเทศเวียตนาม 4 เมษายน 55 [15:15:23] ( 7055 )

   427 . นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรม Com Med ณ บ้านโพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 4 เมษายน 55 [15:07:48] ( 7047 )

   428 . นักศึกษาสาขา สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ในราชวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 เมษายน 55 [15:00:52] ( 7045 )

   429 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาดูงาน Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียตนาม 4 เมษายน 55 [14:53:45] ( 7048 )

   430 . นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปกิบัติธรรม ณ วัดป่าบุญล้อม 4 เมษายน 55 [14:47:13] ( 7059 )

   431 . พิธีมอบเสื้อกราวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 4 เมษายน 55 [14:42:43] ( 7059 )

   432 . ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 4 เมษายน 55 [14:39:06] ( 7052 )

   433 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 9 มี.ค.2555 12 มีนาคม 55 [16:12:50] ( 7046 )

   434 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part II 10 มกราคม 55 [15:52:56] ( 7047 )

   435 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part I 10 มกราคม 55 [15:44:21] ( 7047 )

   436 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 2 10 มกราคม 55 [15:35:39] ( 7047 )

   437 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 1 10 มกราคม 55 [15:24:18] ( 7047 )

   438 . พิธีซ้อมและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2554 5 มกราคม 55 [09:41:38] ( 7048 )

   439 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร วิทยาลัยฯ ในองค์ประกอบที่ 2 ,3 ,4 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 13 ธันวาคม 54 [13:36:35] ( 7087 )

   440 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมลายทอง วันที่ 12-13 พ.ย 2554 14 พฤศจิกายน 54 [14:06:01] ( 7046 )

   441 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร กลุ่มสำนักงานคณบดี วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 14 พฤศจิกายน 54 [13:31:14] ( 7048 )

   442 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 54 [08:41:34] ( 7048 )

   443 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 54 [08:21:38] ( 7046 )

   444 . ชมรมวิชาการเยี่ยมชมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 20 ตุลาคม 54 [09:49:22] ( 7047 )

   445 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันที่สอง) 10 ตุลาคม 54 [10:11:12] ( 7047 )

   446 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันแรก) 10 ตุลาคม 54 [10:08:39] ( 7046 )

   447 . ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔ 18 กันยายน 54 [09:18:37] ( 7047 )

   448 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ ป 1 กันยายน 54 [18:04:45] ( 7046 )

   449 . ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน วิชาอนามัยครอบครัว 19 สิงหาคม 54 [10:45:34] ( 7046 )

   450 . QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 18 สิงหาคม 54 [15:35:52] ( 7046 )