โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   421 . พิธีมอบเสื้อกราวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 4 เมษายน 55 [14:42:43] ( 7058 )

   422 . ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 4 เมษายน 55 [14:39:06] ( 7050 )

   423 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 9 มี.ค.2555 12 มีนาคม 55 [16:12:50] ( 7045 )

   424 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part II 10 มกราคม 55 [15:52:56] ( 7046 )

   425 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงงานกลางคืน part I 10 มกราคม 55 [15:44:21] ( 7046 )

   426 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 2 10 มกราคม 55 [15:35:39] ( 7046 )

   427 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ ช่วงเล่นกีฬาฮาเฮ 1 10 มกราคม 55 [15:24:18] ( 7046 )

   428 . พิธีซ้อมและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2554 5 มกราคม 55 [09:41:38] ( 7047 )

   429 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร วิทยาลัยฯ ในองค์ประกอบที่ 2 ,3 ,4 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 13 ธันวาคม 54 [13:36:35] ( 7083 )

   430 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมลายทอง วันที่ 12-13 พ.ย 2554 14 พฤศจิกายน 54 [14:06:01] ( 7045 )

   431 . QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร กลุ่มสำนักงานคณบดี วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 14 พฤศจิกายน 54 [13:31:14] ( 7047 )

   432 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 54 [08:41:34] ( 7047 )

   433 . QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 54 [08:21:38] ( 7045 )

   434 . ชมรมวิชาการเยี่ยมชมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 20 ตุลาคม 54 [09:49:22] ( 7046 )

   435 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันที่สอง) 10 ตุลาคม 54 [10:11:12] ( 7046 )

   436 . คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันแรก) 10 ตุลาคม 54 [10:08:39] ( 7045 )

   437 . ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔ 18 กันยายน 54 [09:18:37] ( 7046 )

   438 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ ป 1 กันยายน 54 [18:04:45] ( 7045 )

   439 . ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน วิชาอนามัยครอบครัว 19 สิงหาคม 54 [10:45:34] ( 7045 )

   440 . QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 18 สิงหาคม 54 [15:35:52] ( 7045 )

   441 . สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 สู่หน่วยงานและโรงพยาบาลหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 54 [16:01:14] ( 7060 )

   442 . QA-กรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกา 2553 เข้าเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3 สิงหาคม 54 [11:25:47] ( 7049 )

   443 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 1 สิงหาคม 54 [16:55:24] ( 7061 )

   444 . นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ 8 กรกฎาคม 54 [15:42:24] ( 7047 )

   445 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 มิถุนายน 54 [16:12:55] ( 7045 )

   446 . บรรยากาศงานเฟรชชี่ไนต์ 28 มิถุนายน 54 [15:55:41] ( 7045 )

   447 . ประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ 28 มิถุนายน 54 [15:48:59] ( 7048 )

   448 . บรรยากาศการเรียนการสอน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 28 มิถุนายน 54 [15:22:33] ( 7052 )

   449 . ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ตึก EN6 24 มิถุนายน 54 [10:14:19] ( 7045 )

   450 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554 22 มิถุนายน 54 [15:12:41] ( 7055 )