โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   421 . กิจกรรมสานสัมพันธ์สุขสันต์วันปีใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 ธันวาคม 55 [13:28:01] ( 7047 )

   422 . กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธันวาคม 55 [13:26:52] ( 7046 )

   423 . กีฬาสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 ธันวาคม 55 [11:26:41] ( 7047 )

   424 . งานประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ธันวาคม 55 [12:12:34] ( 7047 )

   425 . พิธีทำบุญตักบาตรงานประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ธันวาคม 55 [12:08:46] ( 7049 )

   426 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 (ครั้งที่ 2) 4 ธันวาคม 55 [17:42:09] ( 7046 )

   427 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 12 พฤศจิกายน 55 [10:27:23] ( 7068 )

   428 . ประมวลภาพกิจกรรมงานวันมหิดล ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 กันยายน 55 [16:19:20] ( 7046 )

   429 . ประมวลภาพกิจกรรมงานรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 24 กันยายน 55 [15:05:51] ( 7047 )

   430 . กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการแก้ปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ 14 กันยายน 55 [15:33:05] ( 7057 )

   431 . ภาพกิจกรรมการติดตามประเมินการดำเนินโครงงานโรงเรียนในพื้นที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียน ตชด.ท่าแสนคูณ 14 กันยายน 55 [15:27:34] ( 7047 )

   432 . โครงการพัฒนาศํกยภาพแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 14 กันยายน 55 [15:24:11] ( 7047 )

   433 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (ศูนย์แพทย์ฯ) ปีการศึกษา 2554 5 กันยายน 55 [11:44:35] ( 7049 )

   434 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 5 กันยายน 55 [11:40:03] ( 7059 )

   435 . กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 15 สิงหาคม 55 [15:45:23] ( 7048 )

   436 . กิจกรรมทำความดีวาดภาพระบายสี เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 15 สิงหาคม 55 [15:43:05] ( 7060 )

   437 . กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 9 รูป เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 สิงหาคม 55 [10:50:04] ( 7045 )

   438 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่1/2555 6 สิงหาคม 55 [14:32:46] ( 7045 )

   439 . ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 24 กรกฎาคม 55 [15:12:41] ( 7048 )

   440 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์บริจาครถ Ambulance พร้อมอุปกรณ์ภายในให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 55 [15:14:15] ( 7056 )

   441 . QA-ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 27 มิถุนายน 55 [16:04:02] ( 7082 )

   442 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 1 มิถุนายน 55 [18:40:13] ( 7052 )

   443 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 14-15 พ.ค.2555 18 พฤษภาคม 55 [15:15:43] ( 7059 )

   444 . ประฃุมแผนกลยุทย์ ด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ บุคลากรและการเงิน ณ โรงแรมฮองอันยาลาย ประเทศเวียตนาม 4 เมษายน 55 [15:15:23] ( 7056 )

   445 . นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรม Com Med ณ บ้านโพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 4 เมษายน 55 [15:07:48] ( 7048 )

   446 . นักศึกษาสาขา สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ในราชวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 เมษายน 55 [15:00:52] ( 7048 )

   447 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาดูงาน Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียตนาม 4 เมษายน 55 [14:53:45] ( 7051 )

   448 . นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปกิบัติธรรม ณ วัดป่าบุญล้อม 4 เมษายน 55 [14:47:13] ( 7074 )

   449 . พิธีมอบเสื้อกราวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 4 เมษายน 55 [14:42:43] ( 7059 )

   450 . ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 4 เมษายน 55 [14:39:06] ( 7054 )