โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   391 . QA-ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 22 เมษายน 56 [10:32:57] ( 7047 )

   392 . ภาพบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 เมษายน 56 [16:19:32] ( 7046 )

   393 . อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี 2 เมษายน 56 [12:02:44] ( 7046 )

   394 . ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (สมศ.) รอบสาม วิทยาลัยฯ 11 กุมภาพันธ์ 56 [09:53:19] ( 7046 )

   395 . ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (สมศ.) รอบสาม วิทยาลัยฯ 11 กุมภาพันธ์ 56 [09:52:12] ( 7047 )

   396 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 4 กุมภาพันธ์ 56 [16:41:40] ( 7048 )

   397 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะต่างๆ 8 มกราคม 56 [11:26:47] ( 7046 )

   398 . กิจกรรมสานสัมพันธ์สุขสันต์วันปีใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 ธันวาคม 55 [13:28:01] ( 7047 )

   399 . กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธันวาคม 55 [13:26:52] ( 7046 )

   400 . กีฬาสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 ธันวาคม 55 [11:26:41] ( 7046 )

   401 . งานประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ธันวาคม 55 [12:12:34] ( 7046 )

   402 . พิธีทำบุญตักบาตรงานประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 ธันวาคม 55 [12:08:46] ( 7048 )

   403 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 (ครั้งที่ 2) 4 ธันวาคม 55 [17:42:09] ( 7046 )

   404 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 12 พฤศจิกายน 55 [10:27:23] ( 7055 )

   405 . ประมวลภาพกิจกรรมงานวันมหิดล ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 กันยายน 55 [16:19:20] ( 7046 )

   406 . ประมวลภาพกิจกรรมงานรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 24 กันยายน 55 [15:05:51] ( 7047 )

   407 . กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการแก้ปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ 14 กันยายน 55 [15:33:05] ( 7053 )

   408 . ภาพกิจกรรมการติดตามประเมินการดำเนินโครงงานโรงเรียนในพื้นที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียน ตชด.ท่าแสนคูณ 14 กันยายน 55 [15:27:34] ( 7046 )

   409 . โครงการพัฒนาศํกยภาพแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 14 กันยายน 55 [15:24:11] ( 7046 )

   410 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (ศูนย์แพทย์ฯ) ปีการศึกษา 2554 5 กันยายน 55 [11:44:35] ( 7048 )

   411 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 5 กันยายน 55 [11:40:03] ( 7053 )

   412 . กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 15 สิงหาคม 55 [15:45:23] ( 7046 )

   413 . กิจกรรมทำความดีวาดภาพระบายสี เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 15 สิงหาคม 55 [15:43:05] ( 7056 )

   414 . กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 9 รูป เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 สิงหาคม 55 [10:50:04] ( 7045 )

   415 . QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่1/2555 6 สิงหาคม 55 [14:32:46] ( 7045 )

   416 . ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 24 กรกฎาคม 55 [15:12:41] ( 7048 )

   417 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์บริจาครถ Ambulance พร้อมอุปกรณ์ภายในให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 55 [15:14:15] ( 7051 )

   418 . QA-ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 27 มิถุนายน 55 [16:04:02] ( 7071 )

   419 . QA-ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 1 มิถุนายน 55 [18:40:13] ( 7051 )

   420 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 14-15 พ.ค.2555 18 พฤษภาคม 55 [15:15:43] ( 7056 )