โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   391 . การแข่งขันกอล์ฟการกุศล UBU Charity 2014 วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 เมษายน 57 [13:48:52] ( 7061 )

   392 . QA-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)จาก สมศ. 26 มีนาคม 57 [08:52:53] ( 7058 )

   393 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา ณ วัดป่าบุญล้อม (สาขาวัดหนองป่าพง) 20 มีนาคม 57 [14:22:43] ( 7062 )

   394 . นักศึกษาแพทย์ร่วมทำกิจกรรมก่อนเข้าฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา ณ วัดป่าบุญล้อม (สาขาวัดหนองป่าพง) 20 มีนาคม 57 [14:19:32] ( 7074 )

   395 . ปฐมนิเทศอจาจารย์พี่เลี้ยงการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1 ปีการศึกษา 2556 20 มีนาคม 57 [11:27:00] ( 7061 )

   396 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ มอบวุฒิบัตรที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 13 มีนาคม 57 [13:30:16] ( 7067 )

   397 . พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 11 มีนาคม 57 [13:36:01] ( 7058 )

   398 . ทำสัญญานักศึกษาแพทย์ ชั้น ปีที่ 1/2557 11 มีนาคม 57 [13:34:24] ( 7061 )

   399 . คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ และครอบครัว บริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมฯ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มห 11 มีนาคม 57 [11:06:13] ( 7062 )

   400 . สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาธารณสุข 20 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 57 [10:44:23] ( 7053 )

   401 . ทีมผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตรวจความก้าวหน้าอาคารผู้ป่วยนอกในชั้น 8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 57 [09:53:11] ( 7056 )

   402 . รศ.นพ.ป่วน สูทธิพินิจธรรม นำแพทย์หญิงซินเทียหม่อง เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 21 กุมภาพันธ์ 57 [09:51:23] ( 7052 )

   403 . โครงการมหาวิทยาลัยปอดสะอาด 6 กุมภาพันธ์ 57 [11:25:03] ( 7090 )

   404 . ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 มกราคม 57 [14:38:24] ( 7051 )

   405 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่-2 10 มกราคม 57 [14:33:55] ( 7058 )

   406 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่-1 10 มกราคม 57 [14:32:55] ( 7055 )

   407 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เปิดงานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็ก 27 ธันวาคม 56 [10:08:32] ( 7058 )

   408 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคสุดท้าย 26 ธันวาคม 56 [13:48:30] ( 7057 )

   409 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคแรก 26 ธันวาคม 56 [13:42:13] ( 7056 )

   410 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางคืน 26 ธันวาคม 56 [13:32:26] ( 7056 )

   411 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางวัน 26 ธันวาคม 56 [13:17:08] ( 7053 )

   412 . QA-ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ 24 ธันวาคม 56 [16:08:28] ( 7065 )

   413 . ขอแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล 18 ธันวาคม 56 [10:12:48] ( 7055 )

   414 . ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:07:24] ( 7047 )

   415 . ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:04:59] ( 7049 )

   416 . การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 56 [13:49:40] ( 7052 )

   417 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 26 กันยายน 56 [14:11:54] ( 7061 )

   418 . พิธีรับโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ 24 กันยายน 56 [16:39:31] ( 7053 )

   419 . กิจกรรมงานวันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556 24 กันยายน 56 [16:35:23] ( 7049 )

   420 . ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 12 กันยายน 56 [15:45:09] ( 7059 )