โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   391 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เปิดงานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็ก 27 ธันวาคม 56 [10:08:32] ( 7054 )

   392 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคสุดท้าย 26 ธันวาคม 56 [13:48:30] ( 7056 )

   393 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคแรก 26 ธันวาคม 56 [13:42:13] ( 7055 )

   394 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางคืน 26 ธันวาคม 56 [13:32:26] ( 7053 )

   395 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางวัน 26 ธันวาคม 56 [13:17:08] ( 7052 )

   396 . QA-ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ 24 ธันวาคม 56 [16:08:28] ( 7063 )

   397 . ขอแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล 18 ธันวาคม 56 [10:12:48] ( 7052 )

   398 . ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:07:24] ( 7047 )

   399 . ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:04:59] ( 7049 )

   400 . การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 56 [13:49:40] ( 7051 )

   401 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 26 กันยายน 56 [14:11:54] ( 7058 )

   402 . พิธีรับโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ 24 กันยายน 56 [16:39:31] ( 7053 )

   403 . กิจกรรมงานวันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556 24 กันยายน 56 [16:35:23] ( 7049 )

   404 . ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 12 กันยายน 56 [15:45:09] ( 7055 )

   405 . โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 12 กันยายน 56 [15:36:31] ( 7052 )

   406 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยายบาลศาสตร์ นำทีมโดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศ 27 สิงหาคม 56 [10:26:30] ( 7052 )

   407 . กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 23 สิงหาคม 56 [15:07:42] ( 7053 )

   408 . QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 23 สิงหาคม 56 [11:15:00] ( 7067 )

   409 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เป็นตัวแทนคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน IT DAY@OCN 2013 13 มิถุนายน 56 [08:17:21] ( 7049 )

   410 . QA- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 9 พ.ค.2556 14 พฤษภาคม 56 [15:12:44] ( 7056 )

   411 . QA- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 8 พ.ค.2556 14 พฤษภาคม 56 [15:10:10] ( 7048 )

   412 . รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารในประเพณีสงกรานต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 25 เมษายน 56 [11:23:27] ( 7050 )

   413 . QA-ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 22 เมษายน 56 [10:32:57] ( 7047 )

   414 . ภาพบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 เมษายน 56 [16:19:32] ( 7046 )

   415 . อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี 2 เมษายน 56 [12:02:44] ( 7047 )

   416 . ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (สมศ.) รอบสาม วิทยาลัยฯ 11 กุมภาพันธ์ 56 [09:53:19] ( 7046 )

   417 . ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (สมศ.) รอบสาม วิทยาลัยฯ 11 กุมภาพันธ์ 56 [09:52:12] ( 7049 )

   418 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 4 กุมภาพันธ์ 56 [16:41:40] ( 7051 )

   419 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะต่างๆ 8 มกราคม 56 [11:26:47] ( 7046 )

   420 . กิจกรรมสานสัมพันธ์สุขสันต์วันปีใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26 ธันวาคม 55 [13:28:01] ( 7047 )