โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   1 . ภาพกิจกรรมมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ 1 ธันวาคม 65 [15:19:56] ( 11 )

   2 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 17 พฤศจิกายน 65 [12:03:47] ( 47 )

   3 . ภาพกิจกรรม Afternoon tea เสวนาจิบชายามบ่าย ในหัวข้อ เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ... 11 พฤศจิกายน 65 [10:30:47] ( 34 )

   4 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPex วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9 พฤศจิกายน 65 [14:52:27] ( 23 )

   5 . การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง Medical Student Support 19 ตุลาคม 65 [12:05:47] ( 77 )

   6 . คณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7 ตุลาคม 65 [14:56:36] ( 75 )

   7 . มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 30 กันยายน 65 [15:47:56] ( 63 )

   8 . งานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 23 กันยายน 65 [17:24:50] ( 83 )

   9 . ประชุมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและ... 15 กันยายน 65 [17:07:46] ( 75 )

   10 . การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ CMP KM FAIR 2022 12 กันยายน 65 [14:17:54] ( 61 )

   11 . การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นที่ 2 12 กันยายน 65 [14:10:49] ( 48 )

   12 . การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัธกิจ และผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยฯ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ... 5 กันยายน 65 [12:10:49] ( 88 )

   13 . การอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับหน่วยงาน ด้านการให้บริการ 29 สิงหาคม 65 [14:00:34] ( 59 )

   14 . การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูยุค new normal 29 สิงหาคม 65 [13:56:21] ( 48 )

   15 . การจัดการความรู้ KM เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเกษียณหนังสือออนไลน์ 29 สิงหาคม 65 [13:54:11] ( 66 )

   16 . การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 24 สิงหาคม 65 [12:13:55] ( 70 )

   17 . การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)ครั้งที่ 3 / 2565 17 สิงหาคม 65 [15:42:33] ( 48 )

   18 . การรับมอบนวัตกรรมเตียงต้นแบบ ผู้ป่วยติดเตียง ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 สิงหาคม 65 [15:39:31] ( 64 )

   19 . การอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กรกฎาคม 65 [14:37:21] ( 100 )

   20 . ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลโพธิ์ใหญ่ 18 กรกฎาคม 65 [14:39:04] ( 73 )

   21 . การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2565 7 กรกฎาคม 65 [16:23:46] ( 87 )

   22 . การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 6 กรกฎาคม 65 [11:44:17] ( 107 )

   23 . งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 65 [12:41:40] ( 138 )

   24 . การประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 / 2565 15 มิถุนายน 65 [10:00:02] ( 81 )

   25 . งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิถุนายน 65 [15:42:25] ( 123 )

   26 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1 มิถุนายน 65 [13:55:32] ( 100 )

   27 . การบรรยายแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1 มิถุนายน 65 [12:27:44] ( 110 )

   28 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร หลักสูตร สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 27 พฤษภาคม 65 [15:26:31] ( 95 )

   29 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 24 พฤษภาคม 65 [16:49:16] ( 97 )

   30 . งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 23 พฤษภาคม 65 [11:30:56] ( 123 )