โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   1 . การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง Writing Instruction Objectives 6 กุมภาพันธ์ 66 [14:51:46] ( 7 )

   2 . งานพิธีเปิดอาคารโภชนาการและกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคี เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2566 27 มกราคม 66 [16:47:01] ( 84 )

   3 . การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาชั้นปรีคลินิกสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ... 23 มกราคม 66 [11:42:13] ( 45 )

   4 . การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 23 มกราคม 66 [11:37:56] ( 70 )

   5 . การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำแบบประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562 11 มกราคม 66 [16:47:02] ( 46 )

   6 . งานพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 22 ธันวาคม 65 [16:06:25] ( 102 )

   7 . งานเชิดชูเกียรติและแระกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชการ ประจำปี 2565 21 ธันวาคม 65 [17:32:09] ( 74 )

   8 . ภาพกิจกรรม Afternoon tea เสวนาจิบชายามบ่าย ในหัวข้อ บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชา... 19 ธันวาคม 65 [12:43:34] ( 51 )

   9 . ภาพกิจกรรมมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ 1 ธันวาคม 65 [15:19:56] ( 79 )

   10 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 17 พฤศจิกายน 65 [12:03:47] ( 106 )

   11 . ภาพกิจกรรม Afternoon tea เสวนาจิบชายามบ่าย ในหัวข้อ เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ... 11 พฤศจิกายน 65 [10:30:47] ( 80 )

   12 . การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPex วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9 พฤศจิกายน 65 [14:52:27] ( 115 )

   13 . การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง Medical Student Support 19 ตุลาคม 65 [12:05:47] ( 202 )

   14 . คณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7 ตุลาคม 65 [14:56:36] ( 200 )

   15 . มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 30 กันยายน 65 [15:47:56] ( 169 )

   16 . งานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 23 กันยายน 65 [17:24:50] ( 180 )

   17 . ประชุมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและ... 15 กันยายน 65 [17:07:46] ( 192 )

   18 . การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ CMP KM FAIR 2022 12 กันยายน 65 [14:17:54] ( 165 )

   19 . การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นที่ 2 12 กันยายน 65 [14:10:49] ( 167 )

   20 . การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัธกิจ และผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยฯ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ... 5 กันยายน 65 [12:10:49] ( 209 )

   21 . การอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับหน่วยงาน ด้านการให้บริการ 29 สิงหาคม 65 [14:00:34] ( 170 )

   22 . การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูยุค new normal 29 สิงหาคม 65 [13:56:21] ( 126 )

   23 . การจัดการความรู้ KM เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเกษียณหนังสือออนไลน์ 29 สิงหาคม 65 [13:54:11] ( 148 )

   24 . การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 24 สิงหาคม 65 [12:13:55] ( 146 )

   25 . การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)ครั้งที่ 3 / 2565 17 สิงหาคม 65 [15:42:33] ( 140 )

   26 . การรับมอบนวัตกรรมเตียงต้นแบบ ผู้ป่วยติดเตียง ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 สิงหาคม 65 [15:39:31] ( 121 )

   27 . การอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กรกฎาคม 65 [14:37:21] ( 186 )

   28 . ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลโพธิ์ใหญ่ 18 กรกฎาคม 65 [14:39:04] ( 159 )

   29 . การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2565 7 กรกฎาคม 65 [16:23:46] ( 186 )

   30 . การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 6 กรกฎาคม 65 [11:44:17] ( 199 )