class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ AUN-HPN 9 กุมภาพันธ์ 61 [15:08:55] ( 2638 )

   การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 8 กุมภาพันธ์ 61 [14:00:06] ( 2784 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 16 มกราคม 61 [17:15:27] ( 9795 )

   การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561 15 มกราคม 61 [14:23:22] ( 1227 )

   การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" 8 มกราคม 61 [16:33:59] ( 3462 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2561... 23 ก.พ.2561 [17:01:32] ( 458 )

23 ก.พ.2561 [09:01:44] imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561... 13 ก.พ.2561 [10:41:46] ( 2568 )

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2561-2562... 2 ก.พ.2561 [11:07:33] ( 4601 )

รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว... 31 ม.ค.2561 [15:50:25] ( 5210 )

เรื่องการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 1/2560 หลังกำหนด... 29 ม.ค.2561 [10:03:35] ( 5967 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Class ll จำนวน 2 เครื่อง... 23 ก.พ.2561 [09:04:23] ( 677 )

ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ Class ll จำนวน 2 เครื่อง...<"th/detail_news.php?news=/ ( 675 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 16 ก.พ.2561 [16:59:11] ( 1985 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 9562 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 1459 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( 9155 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561... 21 พ.ย.2560 [12:13:57] ( 1213 )

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559... 14 พ.ย.2560 [11:43:08] ( 1275 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559... 10 พ.ย.2560 [10:01:12] ( 2979 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี