class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561 18 มีนาคม 62 [16:23:06] ( 22 )

   การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 18 มีนาคม 62 [16:20:39] ( 7 )

   การเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism 25 กุมภาพันธ์ 62 [14:02:06] ( 75 )

   ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 62 [13:57:48] ( 57 )

   การบรรยายพิเศษ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 15 กุมภาพันธ์ 62 [15:11:36] ( 112 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562... 20 มี.ค.2562 [15:02:00] ( 1 )

7 มี.ค.2561 [18:31:19]imgแจ้งเลื่อนปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะครั้งที่ 5,6)... 19 มี.ค.2562 [09:58:28] ( 2 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2... 11 มี.ค.2562 [08:36:04] ( 1225 )

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกฯ (OSCE)... 6 มี.ค.2562 [13:37:32] ( 659 )

ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2561-2562 เพิ่มเติม... 28 ก.พ.2562 [13:54:24] ( 1548 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 2223 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด...<"th/detail_news.php?news=/ ( 7393 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 1114 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา... 18 มี.ค.2562 [15:14:00] ( 18 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 15 มี.ค.2562 [09:34:06] ( 905 )

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... 1 มี.ค.2562 [10:09:51] ( 1532 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม... 15 ก.พ.2562 [16:20:31] ( 1260 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2... 24 ม.ค.2562 [12:08:38] ( 2231 )

ประกาศคกก.อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิลทัลระดับปริญญาตรี... 17 ม.ค.2562 [09:16:15] ( 2273 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี