class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span ภาพพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11 ธันวาคม 62 [15:40:57] ( 43 )

   การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 8/2562 6 ธันวาคม 62 [14:56:37] ( 51 )

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX 6 ธันวาคม 62 [14:51:49] ( 31 )

   ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก 3 ธันวาคม 62 [09:22:12] ( 64 )

   ภาพกิจกรรม UBU Road Show พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ธันวาคม 62 [09:22:28] ( 48 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured ClinicalExamination (OSCE) ครั้งที่ 1/2562 Part 2... 12 ธ.ค.2562 [14:10:45] ( 16 )

9 ก.ย.2562 [11:38:21] ( ="222255961&type=00018?=b935e72cf15ff24d2cd9afb8c19d070f""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I)ประจำปี 2563 กำหนดสอบวันที่ 22 มีนาคม 2563 และวันที่ 19 เมษายน 2563... 11 ธ.ค.2562 [13:47:35] ( 21 )

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563... 3 ธ.ค.2562 [11:01:03] ( 174 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2562 กำหนดสอบวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.... 15 พ.ย.2562 [14:26:49] ( 484 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2562 กำหนดสอบวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.... 21 ต.ค.2562 [11:43:36] ( 2418 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ... 12 ก.ค.2562 [11:17:13] ( 5176 )

มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562... 6 มิ.ย.2562 [16:28:26] ( 6543 )

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 5870 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา... 25 ก.ย.2562 [11:50:20] ( 7798 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์... 17 ก.ย.2562 [14:18:19] ( 1377 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...< /3349 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา... 28 ส.ค.2562 [18:19:14] ( 7118 )

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 30 พ.ค.2562 [16:40:01] ( 5376 )

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 9693 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี