class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   7 มี.ค.2561 [18:31:19] span การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 2 หลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ประจำปีการศึกษา 2562 14 มกราคม 62 [14:01:56] ( 73 )

   การแลกเปลี่ยนเรี้ยนรู้ (KM) เรื่อง"เทคนิคการให้บริการงานสารบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ" 14 มกราคม 62 [13:58:16] ( 28 )

   ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีวิทยาลัยแพทย์ฯร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้งสองแห่ง 8 มกราคม 62 [10:45:52] ( 96 )

  
การสัมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0"
7 มกราคม 62 [10:07:50] (
64 )

   ภาพพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 7 20 ธันวาคม 61 [14:58:54] ( 208 )

ข่าวการศึกษา

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาม.อุบล ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562... 23 ม.ค.2562 [11:16:39] ( 6 )

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562... 14 ม.ค.2562 [14:21:49] ( 155 )

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1... 10 ม.ค.2562 [14:29:01] ( 104 )

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561... 8 ม.ค.2562 [16:11:39] ( 59 )

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The8th... 3 ม.ค.2562 [15:02:46] ( 78 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 7176 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด...< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> / ( 3869 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 5928 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 11 ม.ค.2562 [18:18:46] ( 308 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 11 ม.ค.2562 [18:16:12] ( 372 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 11 ม.ค.2562 [17:57:15] ( 175 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ประกาศคกก.อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิลทัลระดับปริญญาตรี... 17 ม.ค.2562 [09:16:15] ( 16 )

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 20... 27 ธ.ค.2561 [14:56:25] ( 366 )

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อ บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปั 2562... 19 ธ.ค.2561 [11:03:36] ( 476 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี