class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 18 เมษายน 62 [15:10:30] ( 55 )

   ภาพงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2562 10 เมษายน 62 [13:30:24] ( 107 )

   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 5 เมษายน 62 [15:20:30] ( 65 )

   การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) ... 3 เมษายน 62 [10:45:31] ( 55 )

   การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) 1 เมษายน 62 [14:41:17] ( 82 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1_2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง CMP 135 ชั้น 1... 19 เม.ย.2562 [15:22:09] ( 3 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กำหนดสอบวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.... 10 เม.ย.2562 [11:20:21] ( 132 )

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ปีงปบระมาณ 2562... 4 เม.ย.2562 [11:47:04] ( 133 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.... 4 เม.ย.2562 [09:04:21] ( 141 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562... 20 มี.ค.2562 [15:02:00] ( 2040 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 128 )

="222255722&type=00009?=a06862abf5104c98602b9d483dec28af""> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 5732 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 9538 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 19 เม.ย.2562 [13:59:42] ( 35 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา... 25 มี.ค.2562 [18:53:54] ( 949 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา... 18 มี.ค.2562 [15:14:00] ( 2553 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 100 )

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม... 15 ก.พ.2562 [16:20:31] ( 3783 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2... 24 ม.ค.2562 [12:08:38] ( 5735 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี