class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=222256094span การประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนวทาง WFME 16 เมษายน 64 [09:33:27] ( 7 )

   การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 8 เมษายน 64 [10:42:55] ( 28 )

   งานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้ออกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 9 มีนาคม 64 [13:42:00] ( 225 )

   การอบรมแพทศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 64 [10:39:23] ( 242 )

   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ฯตามแนวทาง WFMEการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx และ การทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ 18 กุมภาพันธ์ 64 [14:31:54] ( 232 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564... 16 เม.ย.2564 [15:02:54] ( 1 )

23 มี.ค.2564 [15:49:04] ( ="&type=00018?=dd56c206889d0297b2b6da6f242a04b1""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564... 7 เม.ย.2564 [11:02:37] ( 123 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2564 กำหนดสอบวันที่ 21 มีนาคม 2564... 18 มี.ค.2564 [16:03:39] ( 279 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1... 3 มี.ค.2564 [14:15:34] ( 554 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564... 3 มี.ค.2564 [11:02:04] ( 541 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ... 1 ก.พ.2564 [16:13:11] ( 809 )

ร่างประกวดราคา เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 ชุด... 1 ก.พ.2564 [15:45:01] ( 990 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 28 ธ.ค.2563 [14:46:46] ( 5127 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)... 16 เม.ย.2564 [14:55:30] ( 16 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลปฏบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 5 เม.ย.2564 [12:27:32] ( 176 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...< /347 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 6753 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 5159 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 5635 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี