class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 22 พฤศจิกายน 62 [10:31:05] ( 4 )

   การประชุมการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่ตัวอย่าง เขตสุขภาพที่ 10 4 พฤศจิกายน 62 [13:57:49] ( 45 )

   การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี 31 ตุลาคม 62 [10:49:39] ( 41 )

   การอบรม "การสร้างงานวิจัยท้องถิ่น สู่นานาชาติ" 25 ตุลาคม 62 [10:52:44] ( 50 )

   งานวิ่งการกุศล "แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ วันมหิดล" เนื่องในวันมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2562 20 ตุลาคม 62 [12:37:50] ( 299 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2562 กำหนดสอบวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.... 15 พ.ย.2562 [14:26:49] ( 213 )

="222255957&type=00018?=5c5d469b375077ef4dea0b1d9776155b""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2562 กำหนดสอบวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.... 21 ต.ค.2562 [11:43:36] ( 2000 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2562 กำหนดสอบวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.... 21 ต.ค.2562 [11:36:37] ( 677 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2562 Part 1 กำหนดสอบวั... 25 ก.ย.2562 [14:05:12] ( 7179 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2562 กำหนดสอบวันที่ 27 ตุลาคม 2562... 19 ก.ย.2562 [10:24:05] ( 8417 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

/

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ... 12 ก.ค.2562 [11:17:13] ( 4620 )

มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562... 6 มิ.ย.2562 [16:28:26] ( 6120 )

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 5347 )

 

ข่าวสมัครงาน

< /

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา... 25 ก.ย.2562 [11:50:20] ( 7265 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์... 17 ก.ย.2562 [14:18:19] ( 9849 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 9 ก.ย.2562 [11:38:21] ( 2778 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา... 28 ส.ค.2562 [18:19:14] ( 6371 )

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 30 พ.ค.2562 [16:40:01] ( 4880 )

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 9141 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี