class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   24 ส.ค.2560span ภาพกิจกรรม วิ่งการกุศล Run to Give 25 กันยายน 60 [11:08:27] ( 327 )

   ภาพกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2560 25 กันยายน 60 [11:04:55] ( 315 )

   ภาพการรับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคาร ธกส. 19 กันยายน 60 [15:39:32] ( 2286 )

   การประชุมวิชาการ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 11 กันยายน 60 [11:12:24] ( 5045 )

   ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 4 กันยายน 60 [10:03:58] ( 7449 )

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางสอบ O-NET ช่วงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560... 20 ก.ย.2560 [15:13:12] ( 1928 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560... 11 ส.ค.2560 [16:20:55] ( / [10:22:21] ( 3591 )

ประกาศแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560... 24 ก.ค.2560 [16:55:41] ( 4651 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560... 21 ก.ค.2560 [10:58:29] ( 5069 )

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561... 6 ก.ค.2560 [13:43:01] ( 9862 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาฯ... 7 ก.ย.2560 [16:04:42] ( 3814 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน...< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> /5253 )

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง... 31 ก.ค.2560 [16:41:11] ( 3441 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 15 ก.ย.2560 [16:09:04] ( 3703 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 14 ก.ย.2560 [10:21:03] ( 4076 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ... 28 ส.ค.2560 [16:38:37] ( 1834 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< bgcimgประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ"... 7 ก.ค.2560 [11:29:05] ( 9220 )

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560... 5 มิ.ย.2560 [15:38:01] ( 8956 )

เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561... 29 พ.ค.2560 [12:59:00] ( 6034 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี