class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   span ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)สนับสนุนงานวิ่งวันมหิดล ECO RUN 16 สิงหาคม 61 [14:19:53] ( 7 )

   การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 16 สิงหาคม 61 [14:17:16] ( 7 )

   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 9 สิงหาคม 61 [15:04:50] ( 20 )

   งานเสวนาการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติความร่วมมือพื้นที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 6 สิงหาคม 61 [10:08:59] ( 27 )

   การประชุมวิชาการ การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6 สิงหาคม 61 [10:05:30] ( 25 )

ข่าวการศึกษา

การลงทะเบียนกับ ศรว.ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3... 6 ส.ค.2561 [14:00:49] ( 63 )

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง...< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> /6 ส.ค.2561 [13:58:16] ( 61 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 30 กันยายน 2561... 20 ก.ค.2561 [13:57:40] ( 2982 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561... 12 ก.ค.2561 [10:46:04] ( 4804 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2561 (รอบพิเศษ)กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561... 19 มิ.ย.2561 [15:56:01] ( 1487 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 7538 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> imgประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 6857 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 7594 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 11 ส.ค.2561 [16:40:14] ( 45 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา... 4 ก.ค.2561 [17:04:15] ( 6913 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 6654 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561... 25 มิ.ย.2561 [11:34:47] ( 9014 )

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... 19 มิ.ย.2561 [10:53:40] ( 1441 )

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18... 19 มิ.ย.2561 [10:51:29] ( 1404 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี