class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   span ภาพการรับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคาร ธกส. 19 กันยายน 60 [15:39:32] ( 1281 )

   การประชุมวิชาการ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 11 กันยายน 60 [11:12:24] ( 4041 )

   ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 4 กันยายน 60 [10:03:58] ( 6442 )

   ภาพกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 28 สิงหาคม 60 [15:03:19] ( 8729 )

   ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 25 สิงหาคม 60 [13:50:45] ( 9800 )

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางสอบ O-NET ช่วงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560... 20 ก.ย.2560 [15:13:12] ( 927 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560... 11 ส.ค.2560 [16:20:55] /24 ส.ค.2560 [10:22:21] ( 2400 )

ประกาศแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560... 24 ก.ค.2560 [16:55:41] ( 3443 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560... 21 ก.ค.2560 [10:58:29] ( 3846 )

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561... 6 ก.ค.2560 [13:43:01] ( 8633 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาฯ... 7 ก.ย.2560 [16:04:42] ( 1690 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน...<"th/detail_news.php?news=/ ( 3040 )

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง... 31 ก.ค.2560 [16:41:11] ( 1227 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 15 ก.ย.2560 [16:09:04] ( 2685 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 14 ก.ย.2560 [10:21:03] ( 3055 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ... 28 ส.ค.2560 [16:38:37] ( 9627 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ"... 7 ก.ค.2560 [11:29:05] ( 8029 )

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560... 5 มิ.ย.2560 [15:38:01] ( 8776 )

เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561... 29 พ.ค.2560 [12:59:00] ( 5892 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี