class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 4 พฤษภาคม 61 [10:38:03] ( 3709 )

   การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 30 เมษายน 61 [14:30:04] ( 4628 )

   สรุปผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (World Federation for Medical Education – WFME 2015) 26 เมษายน 61 [10:37:56] ( 5703 )

   การสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 25 เมษายน 61 [14:23:13] ( 5814 )

   การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) 25 เมษายน 61 [14:21:01] ( 5782 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2561... 18 พ.ค.2561 [09:42:27] ( 1553 )

16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( ="222255736&type=00018?=2d42575d44328cd9c111502c46c6487f""> ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน... 8 พ.ค.2561 [16:40:50] ( 3167 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2.2561 กำหนดสอบวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.... 27 เม.ย.2561 [09:40:17] ( 5529 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดวันที... 25 เม.ย.2561 [10:52:42] ( 6268 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 3/2561 (รอบพิเศษ) กำหนดสอบวันที่ 28 เมษายน 2561... 24 เม.ย.2561 [13:55:43] ( 6419 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 5376 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 5303 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 5602 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 2994 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 3787 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...< /2447 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (1)หลักสูตรการบริหารการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ (2)หลักสูตรความเสี่ยงข้อควรระวังและเทคนิคการแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง... 18 พ.ค.2561 [14:55:47] ( 1547 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช... 1 พ.ค.2561 [15:02:13] ( 4495 )

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 4... 1 พ.ค.2561 [14:58:33] ( 4518 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี