class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span ภาพกิจกรรมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 31 กรกฎาคม 63 [14:35:07] ( 25 )

   การจัดทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ การจับฉลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 16 กรกฎาคม 63 [15:24:45] ( 115 )

   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 3 กรกฎาคม 63 [14:22:50] ( 89 )

   การประชุม การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนวทาง WFME 22 มิถุนายน 63 [14:39:47] ( 108 )

   ประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx 10 มิถุนายน 63 [16:29:10] ( 95 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ... 13 ก.ค.2563 [10:19:59] ( 352 )

="222256019&type=00018?=352f0cb1eef4fb93fff162f671225cbf""> ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 1)... 30 มิ.ย.2563 [15:24:50] ( 494 )

ประกาศคุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... 30 มิ.ย.2563 [15:23:27] ( 459 )

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน-ของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ... 30 มิ.ย.2563 [15:20:13] ( 495 )

การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563... 23 มิ.ย.2563 [16:24:48] ( 741 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 22 ก.ค.2563 [14:29:19] ( 16 )

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> /22 มิ.ย.2563 [16:52:18] ( 475 )

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ซากเครื่องปรับอากาศที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 18 เครื่อง... 15 มิ.ย.2563 [17:28:46] ( 457 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 30 ก.ค.2563 [15:05:32] ( 33 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 29 ก.ค.2563 [16:27:20] ( 43 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 24 ก.ค.2563 [14:04:11] ( 104 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 349 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 1768 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 7629 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี