class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   15 มิ.ย.2564 [16:03:47] span การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 64 [09:49:37] ( 15 )

   การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 64 [09:47:49] ( 7 )

   การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 11 มิถุนายน 64 [14:16:27] ( 39 )

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 9 มิถุนายน 64 [15:30:32] ( 17 )

   ภาพกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยอาจารย์ Guy Fernback 8 มิถุนายน 64 [10:52:22] ( 22 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2564... 17 มิ.ย.2564 [10:47:59] ( 10 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564... 15 มิ.ย.2564 [16:10:32] ( 6 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564... 9 มิ.ย.2564 [09:19:28] ( 45 )

ประกาศรายชื่อหอพักแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และสามารถย้ายเข้าหอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป เพื่อกักตัวในมหาวิทยาลัยเตรียมเปิดเทอม สามารถรับกุญแจกับพ่อบ้าน ประจำหอพัก... 2 มิ.ย.2564 [14:57:38] ( 89 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ... 25 พ.ค.2564 [15:57:49] ( 141 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา จำนวน 1 งาน...< / ( 5 )

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2... 1 ต.ค.2563 [15:39:10] ( 5908 )

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์... 22 มิ.ย.2563 [16:52:18] ( 3089 )

 

ข่าวสมัครงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 11 มิ.ย.2564 [16:42:43] ( 75 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงนบริหารปฏิบัติงาน (งานรังสีการแพทย์)... 11 มิ.ย.2564 [16:06:59] ( 39 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 7 มิ.ย.2564 [16:03:52] ( 126 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom... 27 พ.ค.2564 [16:57:10] ( 44 )

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Microsoft word from Fillable ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ และUBU LMS online Exam... 27 พ.ค.2564 [10:54:51] ( 20 )

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564... 14 พ.ค.2564 [15:31:41] ( 300 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี