class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562span การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2562 27 มิถุนายน 62 [14:27:37] ( 92 )

   การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา 27 มิถุนายน 62 [14:21:49] ( 63 )

   ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่เรียนระดับชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2562 20 มิถุนายน 62 [10:34:39] ( 156 )

   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 20 มิถุนายน 62 [10:31:32] ( 128 )

   การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS) 18 มิถุนายน 62 [14:02:34] ( 93 )

ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562... 10 ก.ค.2562 [22:39:25] ( 298 )

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562... 3 ก.ค.2562 [14:02:50] ( 1441 )

การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562... 18 มิ.ย.2562 [09:10:38] ( 3366 )

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม... 5 มิ.ย.2562 [08:58:01] ( 4178 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.... 4 มิ.ย.2562 [14:36:15] ( 4255 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ... 12 ก.ค.2562 [11:17:13] ( 317 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> img... 6 มิ.ย.2562 [16:28:26] ( 4249 )

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 7307 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 9 ก.ค.2562 [15:53:29] ( 487 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 1 ก.ค.2562 [17:05:24] ( 2576 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 1 ก.ค.2562 [17:02:34] ( 2292 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 30 พ.ค.2562 [16:40:01] ( 4797 )

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 8778 )

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม... 15 ก.พ.2562 [16:20:31] ( 3885 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี