class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯกับมหาวิทยาลัยในกำกับ 10 พฤษภาคม 62 [15:59:54] ( 54 )

   การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และจับฉลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 1 พฤษภาคม 62 [14:07:49] ( 177 )

   การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2 29 เมษายน 62 [14:18:17] ( 43 )

   การเสวนา"ทิศทางการทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่ 21" 24 เมษายน 62 [10:23:31] ( 69 )

   การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 18 เมษายน 62 [15:10:30] ( 344 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 1/2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.... 14 พ.ค.2562 [12:49:25] ( 55 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2-2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562... 3 พ.ค.2562 [15:27:55] ( 677 )

เชิญเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำเดือน เม.ย.2562... 23 เม.ย.2562 [14:17:26] ( 1837 )

ประกาศรายชื่อโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน ม.อุบลฯสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562... 23 เม.ย.2562 [14:13:05] ( 2042 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดวันทำสัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.... 22 เม.ย.2562 [11:25:33] ( 2543 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 3668 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 9274 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 4722 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 17 พ.ค.2562 [10:29:04] ( 73 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 3 พ.ค.2562 [10:16:13] ( 858 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)... 24 เม.ย.2562 [16:21:28] ( 1801 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 3618 )

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม... 15 ก.พ.2562 [16:20:31] ( 8008 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2... 24 ม.ค.2562 [12:08:38] ( 9953 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี