class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การประชุม การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนวทาง WFME 22 มิถุนายน 63 [14:39:47] ( 50 )

   ประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx 10 มิถุนายน 63 [16:29:10] ( 44 )

   การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องภาระงานด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและนิติการและการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคภาระงานด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมาย 10 มิถุนายน 63 [16:26:57] ( 78 )

   ภาพกิจกรรม OCN RoadShow สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อตอบวิสัยทัศน์ ปี 63-67 29 เมษายน 63 [10:31:24] ( 112 )

   งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 18 มีนาคม 63 [14:26:09] ( 473 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 1)... 30 มิ.ย.2563 [15:24:50] ( 22 )

15 มิ.ย.2563 [17:28:46] imgประกาศคุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... 30 มิ.ย.2563 [15:23:27] ( 21 )

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน-ของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ... 30 มิ.ย.2563 [15:20:13] ( 17 )

การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563... 23 มิ.ย.2563 [16:24:48] ( 68 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 กำหนดสอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2563... 18 มิ.ย.2563 [15:27:32] ( 46 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์... 22 มิ.ย.2563 [16:52:18] ( 21 )

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ซากเครื่องปรับอากาศที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 18 เครื่อง...<"th/detail_news.php?news=/ ( 48 )

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ... 12 พ.ค.2563 [16:58:32] ( 413 )

 

ข่าวสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน... 30 มิ.ย.2563 [15:32:54] ( 50 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 26 มิ.ย.2563 [13:28:57] ( 91 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 19 มิ.ย.2563 [17:23:17] ( 291 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 1189 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 7125 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ... 16 ม.ค.2563 [11:04:27] ( 7017 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี