class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษา นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 28 พฤศจิกายน 61 [10:13:46] ( 85 )

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 28 พฤศจิกายน 61 [10:05:58] ( 60 )

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯ ประจำปี 2562 22 พฤศจิกายน 61 [10:08:40] ( 77 )

   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 21 พฤศจิกายน 61 [15:25:20] ( 114 )

   การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบรองรับสังคมสูงวัย 20 พฤศจิกายน 61 [14:02:58] ( 60 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสาตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2562... 7 ธ.ค.2561 [16:12:10] ( 6 )

< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> imgประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม.อุบลฯ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2562... 6 ธ.ค.2561 [09:54:13] ( 27 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2561 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561... 15 พ.ย.2561 [10:42:01] ( 718 )

ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS... 1 พ.ย.2561 [09:05:53] ( 2281 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561... 31 ต.ค.2561 [14:18:19] ( 2235 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 9427 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> imgประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 6545 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 8166 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและนโยบาย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 28 พ.ย.2561 [15:14:50] ( 476 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 28 พ.ย.2561 [09:48:24] ( 418 )

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 21 พ.ย.2561 [14:59:36] ( 675 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... 7 ธ.ค.2561 [15:24:46] ( 4 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... 7 ธ.ค.2561 [15:24:09] ( 6 )

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 6... 7 ธ.ค.2561 [14:10:14] ( 1 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี