class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 23 พฤษภาคม 65 [11:30:56] ( 4 )

   การอบรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 พฤษภาคม 65 [15:43:31] ( 42 )

   Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 9 พฤษภาคม 65 [15:13:42] ( 31 )

   ภาพกิจกรรมสื่อสารองค์กร OCN Road Show 2022 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3 พฤษภาคม 65 [17:04:48] ( 30 )

   มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้นบริบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 1 พฤษภาคม 65 [09:18:09] ( 28 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1(Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2ประจำปี 2565... 25 มี.ค.2565 [14:32:57] ( 507 )

<"th/detail_news.php?news=imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ)ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 3 (ศรว.)... 18 มี.ค.2565 [16:06:48] ( 1061 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565... 4 มี.ค.2565 [17:16:36] ( 1485 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบObjective Structured Clinical Examination (OSCE)ครั้งที่ 2/2564 Part 1 (Manual skills... 10 ก.พ.2565 [16:06:29] ( 1404 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม)และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2564 Part 2 (Clinical sk... 24 ม.ค.2565 [13:58:15] ( 861 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

จัดซื้อจัดจ้าง... 1 ธ.ค.2564 [12:56:58] ( 1030 )

="222256226&type=00009?=d51c2156ab664481af24215700a539da""> ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ... 3 ก.ย.2564 [14:27:05] ( 6721 )

แนวปฏิบัติของบุคลากรภายนอกหรือหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย... 12 ก.ค.2564 [17:14:53] ( 7611 )

 

ข่าวสมัครงาน

< /

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิ... 19 พ.ค.2565 [16:40:09] ( 103 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว... 19 พ.ค.2565 [16:37:05] ( 102 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 9 พ.ค.2565 [18:57:55] ( 330 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564... 12 ก.ค.2564 [12:01:14] ( 6857 )

ขอเชิญร่วมการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564... 12 ก.ค.2564 [11:55:45] ( 2527 )

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom... 27 พ.ค.2564 [16:57:10] ( 5909 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี