class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่6/2560 21 สิงหาคม 60 [17:09:38] ( 1024 )

   QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2559 7 สิงหาคม 60 [17:13:04] ( 5452 )

   QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 7 สิงหาคม 60 [17:11:05] ( 5444 )

   QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 7 สิงหาคม 60 [17:08:44] ( 5470 )

   การบรรยายพิเศษ บทบาทชาวพุทธในวิกฤติสังคมไทยปัจจุบัน 24 กรกฎาคม 60 [11:09:13] ( 9636 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560... 24 ส.ค.2560 [10:22:21] ( 107 )

imgประกาศแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560... 24 ก.ค.2560 [16:55:41] ( 9712 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560... 21 ก.ค.2560 [10:58:29] ( 1085 )

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561... 6 ก.ค.2560 [13:43:01] ( 5778 )

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ก่อนรหัส 60) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560... 4 ก.ค.2560 [09:06:27] ( 6446 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน... 11 ส.ค.2560 [16:20:55] ( 8404 )

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง...< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> /31 ก.ค.2560 [16:41:11] ( 6613 )

ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง... 31 ก.ค.2560 [16:39:28] ( 6585 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) และเลื่อนวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกล... 24 ส.ค.2560 [16:46:06] ( 14 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) และเลื่อนวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สั... 24 ส.ค.2560 [16:38:47] ( 17 )

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 21 ส.ค.2560 [16:25:01] ( 1058 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ"... 7 ก.ค.2560 [11:29:05] ( 5367 )

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560... 5 มิ.ย.2560 [15:38:01] ( 7133 )

เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561... 29 พ.ค.2560 [12:59:00] ( 4349 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี