class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=222255470&type=span การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “Update in Thalassemia” 23 มิถุนายน 60 [16:10:28] ( 818 )

   อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 23 มิถุนายน 60 [16:06:51] ( 827 )

   QA-ประชุมซ้อมตรจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 21 มิถุนายน 60 [10:53:14] ( 1501 )

   ประชุมความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) 13 มิถุนายน 60 [16:10:22] ( 3993 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่5/2560 12 มิถุนายน 60 [18:37:12] ( 4254 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.... 9 มิ.ย.2560 [16:17:29] ( 5470 )

="00018?=5ade135db97fe1918d7499c64f763bb9""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560... 29 พ.ค.2560 [13:38:44] ( 9105 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.... 16 พ.ค.2560 [13:12:09] ( 4557 )

แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559... 27 เม.ย.2560 [10:12:01] ( 2501 )

ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559... 18 เม.ย.2560 [13:23:17] ( 9642 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา... 21 มิ.ย.2560 [16:44:03] ( 2791 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> imgประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง... 7 มิ.ย.2560 [15:58:00] ( 2961 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง... 7 มิ.ย.2560 [15:56:57] ( 3008 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา... 15 มิ.ย.2560 [15:03:07] ( 3289 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา... 12 มิ.ย.2560 [12:11:30] ( 4416 )

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร... 5 มิ.ย.2560 [15:40:15] ( 6776 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560... 5 มิ.ย.2560 [15:38:01] ( 6760 )

เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561... 29 พ.ค.2560 [12:59:00] ( 9079 )

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560... 17 พ.ค.2560 [13:46:19] ( 4137 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี