class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 15/2560span ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ "วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2560 21 เมษายน 60 [09:56:39] ( 2898 )

   ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิก 23 มีนาคม 60 [13:42:40] ( 3708 )

   QA-ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 22 มีนาคม 60 [17:15:11] ( 3912 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่3/2560 17 มีนาคม 60 [17:43:43] ( 5611 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่2/2560 17 กุมภาพันธ์ 60 [17:21:36] ( 6107 )

ข่าวการศึกษา

แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559... 27 เม.ย.2560 [10:12:01] ( 818 )

ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559... 18 เม.ย.2560 [13:23:17] ( 3915 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 เมษายน 2560... 29 มี.ค.2560 [14:37:37] ( 1817 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560... 8 มี.ค.2560 [10:36:14] ( 9213 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครังที่ 2/2559 กำหนสอบวันที่ 29 มกราคม 2560... 26 ม.ค.2560 [10:34:37] ( 5493 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 16/2560... 25 เม.ย.2560 [16:49:35] ( 2818 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> img... 25 เม.ย.2560 [16:48:35] ( 2812 )

ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ... 25 เม.ย.2560 [16:46:07] ( 2811 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 24 เม.ย.2560 [15:48:52] ( 1784 )

ประกาศผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 23 ก.พ.2560 [13:55:43] ( 4689 )

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 1 ก.พ.2560 [16:23:11] ( 3521 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์... 27 เม.ย.2560 [16:19:42] ( 734 )

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2... 27 เม.ย.2560 [15:32:00] ( 745 )

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12... 22 ธ.ค.2559 [09:21:18] ( 6571 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี