2024 - April ->30

Login/Admin
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ เทศบาลเมืองแจระแม /คุุณกฤติญา

12:45 - 17:00/ Mu7/Pongthon
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ เทศบาลเมืองวารินชำราบ /คุุณกฤติญา

08:00 - 17:00/MPV/Prasai
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณศุภกฤต