2022 - June ->30

Login/Admin
ส่งแลปโควิด ที่ สคร.10 /คุณนุจรี

11:00 - 13:00/Pickup/Prasai
รับ-ส่ง คณบดี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ณ อาคาร 7 รอบฯ /คุณณรัญญา

13:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon
ไปรับ ตย.เลือดใช้ประกอบการเรียนการสอน ที่ รพ.สปส. /คุณมาลัย

13:30 - 14:30/Pickup/Prasai
ขนอุปกรณ์จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง HIV จาก รพ.ตึกเก่า-โรงอาหารกลาง /คุณนุจรี

15:00 - 16:00/Pickup/Prasai