2022 - June ->23

Login/Admin
ส่งแลปโควิด ที่ สคร.10 /คุณนุจรี

11:00 - 13:00/4 Door Pickup/Pongthon
คณะอาจารย์ไปร่วมสอนรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4 ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ศรีสะเกษ /คุณมลทญา

12:00 - 17:00/MPV/Prasai
ยกเลิก
รับ-ส่ง อจ.พิเศษรายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก (ผศ.พญ.นิศา มะเครือสี) ที่สนามบิน ไทยสมายล์ลง 19.10 น. -โรงแรม /คุณกนกวรรณ

19:10 - 20:00/ Mu7/Pongthon