2022 - June ->09

Login/Admin
รับ-ส่ง อจ.พิเศษรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2 (พญ.วนาพร/อ.อริยพร) ที่ รร.ทอแสง-ว.แพทย์-รร.ทอแสง /คุณกนกวรรณ

07:00 - 16:00/ Mu7/Pongthon
รับ-ส่ง กก.บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์) ที่สนามบิน นกแอร์ลง 10.40น. - ว.แพทย์ /คุณกฤติญา

10:40 - 12:00/MPV/Prasai
ส่งแลปโควิด ที่ สคร.10 /คุณนุจรี

11:00 - 13:00/4 Door Pickup/Pongthon
จนท.รพ.และ นศ. ลงพื้นที่สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายฯ ภายในมหาวิทยาลัย /คุณนุจรี

13:00 - 16:00/4 Door Pickup/นายพงษ์พัฒน์ เลาวิริยะกุล
รับ-ส่ง กก.บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์/ ผศ.นพ.ดนัย วังสตุรค) ที่สนามบิน นกแอร์ลง 14.25น. (รับรอง คกก.) /คุณกฤติญา

14:25 - 20:30/MPV/Prasai
ส่ง กก.บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ รร.นาถสิริ /คุณกฤติญา

16:00 - 17:30/ Mu7/Pongthon
รับรอง กก.บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย /คุณกฤติญา

16:00 - 20:00/MPV/Prasai