2020 - May ->27

Login/Admin
พขร.พงษ์ธร ลา

All Day
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาเยีย อ.นาเยีย /คุณลภัส

08:15 - 12:00/Mu-7/Narong
ผศ.เมรีรัตน์ ออกสำรวจพื้นที่ในการนำ นศ.ออกชุมชน ที่ บ้านคำขวาง ,บ้านโนนโหนน ,บ้านบก ,บ้านทุ่งเกษม /คุณกฤติญา

09:30 - 13:00/ MPV/Prasai
รับ-ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/pick-up/Prasai