2020 - March ->07

Login/Admin
ขนของกิจกรรมทำบุญอาจารย์ใหญ่ /ผศ.ดร.นงนุช

12:00 - 18:30/pick-up/Narong
นำ นศ.พ.เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกฎหมายไทยกับการแพทย์ยุคโลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 ที่ มูลนิธิ รพ.เด็ก อาคารสยามราชกุมารี รพ.ราชวิถี /คุณกานต์พิชชา

Starts @ 14:00pm/MPV/Prasai

ยกเลิก