2020 - March ->03

Login/Admin
รับ-ส่ง อจ.พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาระบบหายใจ (นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา) ที่รร.ลายทอง-ว.แพทย์-รร.ลายทอง /คุณกนกวรรณ

07:30 - 17:00/ Mu7/Pongthon
รับ-ส่งข้อสอบ ที่ โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ /คุณจิวรา

14:30 - 15:00/pick-up/Prasai
รับที่ปรึกษา EdPEx (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) ที่คณะเภสัชศาสตร์ -รร.นาถสิริ เรสเดนซ์ -ร้านส้มตำจินดา /คุณธัญฉัตร

16:00 - 20:00/MPV/Prasai
ขนของงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ /คุณสุพจน์

16:30 - 18:30/pick-up/Narong