2020 - February ->20

Login/Admin
ผศ.ดร.อารี, ผศ.พัจนภา และ ดร.ฐิติมา ออกนิเทศ ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน นศ.สบ.ปี 4 ที่ รพ.สต.บ้านนา, รพ.สต.จานใหญ่ และ รพ.สต.กุลเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ /คุณกฤติญา

07:00 - 17:00/MPV/Pongthon
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ /คุณสุภาพร

14:30 - 16:30/ Mu7/Prasai
รับขยะนอกพื้นที่ของโครงการธนาคารขยะ /อ.สิทธิชัย

17:00 - 20:00/pick-up/Prasai